Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Ügyfélkapu adatvédelmi nyilatkozata

Létrehozva: 2006. április 19.
Módosítás: 2016. szeptember 9.
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

1. Preambulum

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH, illetve Adatkezelő), mint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet  (SZEÜSZ rendelet) 7. § rendelkezése alapján Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartás adatkezelője, ezúton tájékoztatja a Kormányzati Portál látogatóit és felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A KEK KH elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ennek keretében saját hatáskörében megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező elektronikus ügyintézés során, az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak és nemzetközi trendeknek megfelelő biztonságos szinten maradjanak. A fentiekhez kapcsolódóan kiemelt szempont, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartást tekintetében Adatkezelőként a KEK KH jár el.

2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Az Adatkezelő a Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartást üzemeltetésére és az ezzel együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására – adatfeldolgozási megállapodás útján - a KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaságot – jogutódja: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., (címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.) – (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) bízta meg.

Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.6. Ügyfélkapu: A Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartás részeként az ügyfél azonosítását  biztosító jelszavas azonosítási résszolgáltatás.

2.7. Felhasználó: az Ügyfélkapu regisztrált felhasználója.

2.8. Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt.

2.9. Felhasználói adat: az Ügyfélkapu Felhasználóra vonatkozó, vagy az általa az Ügyfélkapun keresztül benyújtott elektronikus dokumentumban (elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttesben) foglalt adat.

2.10. Viszontazonosítás: Olyan ellenőrzési folyamat, melynek során a közigazgatási szerv - ideértve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti közreműködő hatóságot is - megküldi az általa jogszerűen kezelt természetes személyazonosító adatokat az azonosítási szolgáltatónak, amely tájékoztatást ad a megküldött adatoknak a regisztráció során felvett adatokkal való egyezőségéről, illetve az esetleges eltérésről.

2.11. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § j) pontja szerinti szolgáltatás

3. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények

3.1. Adatbiztonság

3.1.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.

3.1.2. Az Adatkezelő és - az Adatkezelő megbízásából eljáró - Adatfeldolgozó az adatkezelési és Adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

3.1.3. Az Adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. Az Ügyfélkapu internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat kerül közzétételre, de a Felhasználó erre irányuló kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

3.1.4. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

3.1.5. Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó - többek között -

·         gondoskodik arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatban tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,

·         gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,

·         az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is,

·         biztosítja, hogy az Ügyfélkapu azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és a Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartás adatállományának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.

3.1.6. A regisztráció során képzett egyszer használható kódot, valamint Egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a SZEÜSZ-ökhöz kapcsolódó informatikai rendszer olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.

3.1.7. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

3.1.8. A 2.4. pont szerinti Adatfeldolgozó egyebekben a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

3.2. A kezelt személyes adatok

3.2.1. A 83/2012 (IV.21.) Korm. rendelet 47/A. § szerint a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatásnak minősülnek:

a.)    tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítás,

b.)    részleges kódú telefonos azonosítás,

c.)    ügyfélkapu azonosítás.

 

A SZEÜSZ rendelet 47/J. § (1) bekezdése szerint a  felhasználó ügyfélkapu létesítését a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában is kezdeményezheti.

 

Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélkapu létesítéséhez szükséges személyes adatokon túl meg kell adni a felhasználó 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolványának okmányszámát és a személyazonosító igazolvány kiadásáról szóló kormányrendelet szerinti regisztrációs kódot (a továbbiakban: regisztrációs kód).

 

Ezek alapján az ügyfélkapu létesítése esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

·         családi és utóneve, születési családi és utóneve;

·         születési hely;

·         születési idő;

·         anyja születési családi és utóneve;

·         állampolgárság

·         elektronikus levelezési cím;

·         felhasználói név.

·         szig, okmányszám

·         regisztrációs kód a 414/2015.( XII.23.)  Kormányrendelet szerint.

3.2.2. A felhasználónak a felhasználói nevét és jelszavát védenie kell a jogosulatlan hozzáféréstől, elektronikus levelezési címének helyességét fenn kell tartania. Az azonosítók nem megfelelő biztonságú kezeléséből, valamint a téves vagy nem létező elektronikus levelezési címből származó kockázatot a felhasználó viseli, az ebből eredő következmények elhárítása a felhasználó feladata.

3.3. Az adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttsége

3.3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

A 3.2.1. pontban írt adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak felel meg, vagyis az érintett hozzájárulásán alapul.

3.3.2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.3.3. A személyes adatok kezelésének célja:

·         a Felhasználó Ügyfélkapu létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítása;

·         az Ügyfélkapu, valamint a SZEÜSZ-ök technikai működtetése; valamint

·         az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.

3.4. Viszontazonosítás

Az Adatkezelő a SZEÜSZ-ökön keresztül, a SZEÜSZ-t nyújtó szervezet kérelmére, az általa nyújtott elektronikus szolgáltatás teljesítése érdekében a vele az ügyfélkapu útján kapcsolatba lépő, s ily módon azonosított Felhasználó adatainak ellenőrzésére céljából, Viszontazonosítást végez. A Viszontazonosítás során az Adatkezelő összeveti a viszontazonosítást kérő által megküldött felhasználói természetes személyazonosító adatokat a Felhasználó SZEÜSZ-ökben tárolt természetes személyazonosító adataival, és azok egyezésének vagy eltérésének tényéről a viszontazonosítást kérőt tájékoztatja.

A Viszontazonosítás az ügyfélkapu szolgáltatása, melyet a viszontazonosítást kérő és a viszontazonosítást végző között csak a SZEÜSZ-ök védett adathálózati kapcsolatán keresztül lehet megvalósítani.

3.5. Naplózás

A felhasználó a szolgáltatónál igényelheti, hogy a rendszer legfeljebb egy évig naplózza az ügyfélkapu belépéseit. A kérés megújítható. A naplóban rögzítettekről kizárólag a felhasználó kaphat tájékoztatást kérelme alapján, a tárhelyére.

A szolgáltató az ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus tárhely forgalmát –dokumentumok átvételének nyomon követése érdekében – folyamatosan naplózza. Ha a napló alapján a szolgáltató megállapítja, hogy a tárhelyen 1 éven át nem volt aktivitás, megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervet, és tisztázza, hogy az ügyfélkapu tulajdonosa életben van-e. Ezt a tevékenységét évente megismétli.

3.6. Adatkezelés időtartama

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatokat az érintett személy Ügyfélkapujának megszűnéséig, illetve a sikertelen Ügyfélkapu regisztrációs eljárás lezárásáig kezeli az Adatkezelő.

4. A Felhasználót védő további garanciák:

4.1. Személyes adatok továbbítása

Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag a Felhasználó hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Adattovábbítás a Központi Ügyfél regisztrációs Nyilvántartásból az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. sz. mellékletének G) pont 7. alpontja alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történik.

Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.2. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az érintettnek a tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében, valamint akkor, ha az Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelési korlátozással vette át.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

4.3. Kezelt adatok módosítása, helyesbítése

A Felhasználó jogosult arra, hogy kezelt adatainak szükség szerinti helyesbítését vagy módosítását kérje, akár személyesen, akár elektronikus úton. Amennyiben az ügyfél személyes adatainak módosítását, helyesbítését a regisztrációs szervnél kezdeményezi, az azonosítás a természetes személyazonosító adatok segítségével történik.

Elektronikus úton kezdeményezett adatmódosítás (helyesbítés) esetén a regisztrált természetes személyazonosító adatokat a Felhasználó által - a kormányzati portálnak az Ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásban szereplő saját adatainak karbantartására szolgáló felületén - kiadott utasításra az Adatkezelő a SZEÜSZ-ök útján elektronikusan egyezteti a személyiadat- és lakcímnyilvántartással. A változás átvezetése akkor történik meg, ha a nyilvántartásban szereplő történeti adatokkal történő egyeztetés alapján egyértelmű egyezés állapítható meg. Egyértelmű azonosíthatóság hiányában az átvezetést a regisztrációs szervnél a regisztráció általános szabályai szerint lehet kérni.

4.4. Jogorvoslat, panaszkezelés

A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a  http://www.naih.hu címen található.

Fentieken túl, a Felhasználó a Kormányzati Ügyfélvonal (továbbiakban: KÜ) útján bejelentéssel (panasszal, kifogással) élhet, ha

1.     véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve

2.     jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, az érintettnek az adatkezelő sérelemdíjat fizet. Az adatfeldolgozó ezirányú kötelezettségszegéséért is az adatkezelő felel az érintett irányában.

A Felhasználó egyes jogainak gyakorlását a KÜ a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.

A bejelentés tartalmától, és a bejelentésben foglalt kifogás jellegétől függően az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a bejelentés vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni, és a vizsgálatot lefolytatni és a vizsgálatát lezáró indokolt döntését 30 napon belül meghozni.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) a Tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatában (Etikai Kódex) foglaltakra figyelemmel került összeállításra és mindenben megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek.

Ugrás vissza Ugrás vissza...