Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmét. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Kulcsszavak: anyakönyvi kivonat, többnyelvű formanyomtatvány, kivonat, születési kivonat, házassági kivonat, bejegyzett élettársi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat, EAK, elektronikus anyakönyvi rendszer

Az elektronikus ügyintézéshez az alábbi azonosítási szolgáltatások valamelyike szükséges:

Az elektronikus ügyintézés során csak saját részre igényelhető anyakönyvi kivonat. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 2014. július 1-je óta nem igényelt a saját adataira vonatkozóan anyakönyvi kivonatot és nem volt anyakönyvi eseménye, úgy az Ön adatai még nem szerepelnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben.

Amennyiben Ön szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben, az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva három ügycsoport közül választhat:

 Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése érdekében ki kell töltenie az elektronikus űrlapot, amelynek során meg kell jelölnie az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot).

Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemhez maximum 5 nyelven kiállításra kerülő többnyelvű formanyomtatvány igénylésére is lehetősége van, amely a nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal az anyakönyvi kivonatok tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából igényelhető. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék az anyakönyvi kivonatok fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az igényelt anyakönyvi kivonatot az ügyintézési idő elteltével postai úton kapja kézhez.

Az anyakönyvi kivonat  kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 15 nap.

Az eljárás illeték- és díjmentes. 

Anyakönyvvezető

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen közigazgatási per indítható.

Az igénylés benyújtható továbbá:

Személyes ügyintézés esetén az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

Anyakönyvi kivonatot az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként, küldeményként kell kézbesíteni.

Azok a szervek, amelyeknél be kell mutatni az anyakönyvi kivonatot, azt a betekintés után az ügyfélnek kötelesek visszaadni. A kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen nem nyújtható be fellebbezés, azonban közigazgatási per indítható.

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre, addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként, születési, házassági, bejegyzett élettársi és halotti papír alapú anyakönyvekben vezették az anyakönyvvezetők.

A településenként vezetett anyakönyvekbe bejegyzett anyakönyvi események az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba – a fenti időpontot követően – jogszabályban meghatározottak szerint kerülhetnek bejegyzésre.

Az anyakönyvi kivonat jelenleg három nyelven rögzíti a benne foglalt adatokat, ezek: magyar, angol, francia

Anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult szervek – az ügyfél kérelmére – az EAK rendszer alkalmazásával az anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt. Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.

Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítse az anyakönyvi kivonatok fordítását.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

EKTFO