Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához benyújtandó kérelem

Az ombudsman legfőbb feladata, hogy az alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

Kulcsszavak: Alapvető Jogok Biztosa, ombudsman, panasz, közérdekű bejelentés

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18.§-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése

szerint valamely hatóság, például:

tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Kérelmet kell benyújtania, amit megtehet

A kérelemhez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát.

Az eljárás illetékmentes.

Alapvető Jogok Biztosa

Jogorvoslatnak nincs helye.

Közérdekű bejelentés

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 4.§-a alapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni. A bejelentést és mellékleteit, erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez.

A közérdekű bejelentés – arra jogosult által történt – kivizsgálását követően a bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához:

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett, illetve annak felettes szerve felé.

 

Mely szervek vagy személyek tevékenységével kapcsolatban nem lehet az ombudsmanhoz fordulni?

olyan ügyben, amelyben a határozat ellen közigazgatási per indult, vagy amelyben jogerős bírósági határozat született.

 

Magyarország Alaptörvénye

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

NISZ ZRT.