Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Az idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándékot kötelező a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) bejelenteni. Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek a BFKH a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági igazolványt állít ki.

Kulcsszavak: idegenvezetői igazolvány, idegenvezetés, bejelentés, idegen-nyelv, nyilvántartás

Az idegenvezetői tevékenységet folytató természetes és jogi személyek.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek vagy meghatalmazottjának ún. bejelentést kell küldenie Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes szervezeti egysége felé, mely a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatt található Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. A bejelentés megtételéhez a vonatkozó szakmai weboldalról a www.mkeh.gov.hu oldalról e-nyomtatvány és nyomtatvány is letölthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A bejelentéshez mellékelni kell a nyomtatványon is feltüntetett szükséges mellékleteket.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  idegenvezetői tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó idegenvezetői tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A hatóság szintén bírság kiszabását alkalmazhatja abban az esetben, amennyiben az idegenvezetői tevékenység folytatására jogosult személy nem a bejelentésében szereplő nyelven, vagy nyelveken végez szolgáltatásnyújtást. A bírság mértéke ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A bírság kiszabásán túlmenően a hatóság megtiltja a jogsértő személy számára a tevékenységnek az adott nyelven (nyelveken) való folytatását. Amennyiben a tiltás ellenére az érintett személy továbbra is a szükséges nyelvismeret igazolásának hiányában folytatja a tevékenységet, úgy a hatóság 3 évre megtiltja számára az idegenvezetői tevékenység folytatását és egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

A szolgáltató az idegenvezetői tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a bejelentést tevő személyt és részére idegenvezetői igazolványt állít ki. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

 

Nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány idegenvezetői tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF