111/2005/EK tanácsi rendelet alapján a nem közösségi árunak minősülő 1. kategóriájú kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületére történő beléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott behozatali (szállítási) engedély szükséges. Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A behozatal engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása szükséges. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, egy szállításra érvényes. Az engedély 1-4. pld-ban készül. Az. 1 pld. a kiállító BFKH-nál marad. A 2. pld-t a BFKH megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére. A 3. pld-t az importőr a vámhivatal rájegyzésével visszaküldi a BFKH részére. A 4. pld-t az importőr tartja meg.

 Az eljárás illetékköteles: 15.000 Ft eljárási illeték.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

l

">

Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

A 111/2005/EK tanácsi rendelet alapján a nem közösségi árunak minősülő 1. kategóriájú kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületére történő beléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott behozatali (szállítási) engedély szükséges. Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A behozatal engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása szükséges. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, egy szállításra érvényes. Az engedély 1-4. pld-ban készül. Az. 1 pld. a kiállító BFKH-nál marad. A 2. pld-t a BFKH megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére. A 3. pld-t az importőr a vámhivatal rájegyzésével visszaküldi a BFKH részére. A 4. pld-t az importőr tartja meg.

 Az eljárás illetékköteles: 15.000 Ft eljárási illeték.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

l

Kulcsszavak: 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyag (kábítószer-prekurzor) behozatala, kábítószer-prekurzor behozatali vámeljárása; 111/2005 EK tanácsi rendelet.

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek. Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Az 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) harmadik országból történő behozatalát a gazdasági szereplők Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) behozatali (szállítási) engedélye birtokában végezhetik.

Az 1. kategóriájú kábítószer-prekurzorok behozatalára az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett űrlapon kell benyújtani Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok - papír alapú 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

                                                                                                                                                                            

A  BFKH az engedélyt felfüggeszti, visszavonjaa Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete  7. cikk;

A vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján;

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről   - 199. § b):

Aki a kábítószer-prekurzornak minősülő vegyi anyagokkal (jegyzékben szereplő anyagok) kapcsolatos engedély-, illetve bejelentés-köteles tevékenységek végzésének szabályait megszegi szabálysértést követ el;

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről  (Btk.)  183. §:  

183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort 

a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,

b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forgalomba hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel összefüggő értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő: 15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

Az engedélyben szereplő adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

 

Kábítószer-prekurzorok - behozatali engedélykérelem: a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_006.html

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok - papír alapú 

Adatok:  a) az importőr, a harmadik országbeli exportőr, a behozatalban érintett más gazdasági szereplő neve és címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK tanácsi rendelet melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetén annak neve, nyolcjegyű KN kódja, az abban található jegyzékben szereplő anyag melléklet szerinti neve; c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) ha rendelkezésre áll a szállítás részletes adatai: a szállítás módja, a szállítóeszköz, a tervezett behozatali tevékenység helye és időpontja; az előírt behozatali tevékenységi engedély száma.

 Melléklet:  Az eljárási díj befizetésének igazolása.

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik. Illeték: 15.000 Ft.

A fizetés módja:

- készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték”, "BFKH", az eljárás (Kábítószer-prekurzorok behozatalának engedélyezése) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot;

vagy

- a technikai feltételek fennállása esetén internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.készpénz-átutalási megbízás útján.

A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolódó minden további eljárás (jogorvoslatot kivéve) 7.000 Ft.                

Az Illetékekről szóló törvény alapján illetékmentes:

a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;

nem kell illetéket fizetniük a teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az eljárásban szakhatósági állásfoglalás kérése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

A NAV hozzájárulását követően a hiánytalan kérelemre a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete IV. melléklet szerinti engedély 15 munkanapon belül - egyszeri szállításra - kerül kiállításra:

  1. pl. - BFKH; 2. pl. - a BFKH megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére; 3. pl. - az árut kíséri a vámterületre való belépéstől az importőr telephelyéig, a vámkezelés vámhivatal általi igazolásával a 3. pld-t az importőr köteles visszaküldeni a BFKH-nak; a 4. pld-t az importőr tartja meg.

A 1. kategóriájú anyagok egyszeri szállítására szóló behozatali engedély érvényessége 6 hónap.

Az engedélyben szereplő adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyeztetése alól:

Nem kell a BFKH-tól  engedélyt kérniük a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak.

A kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes                                                                                                                                             

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok    - papír alapú 

Kábítószer-prekurzorok - behozatali engedélykérelem

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok   -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_006.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet,  

a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer- prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről,

a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról,

kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet,

 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  1. melléklet 8. alcíme 18. pontja,                                                                                                                                                                                 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként   történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet,                      

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági  feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól,   

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

BFKH KHENF