A „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program ötödik kiírása

Támogatási igény benyújtása a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében 80–200 férőhelyes munkásszállás kialakításához igényelhető támogatáshoz.

Kulcsszavak: munkásszállás, munkaerőpiaci program, mobilitás, építés, felújítás, szálláshely, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, gazdasági társaság

Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, gazdasági társaság

A támogatási igényt elektronikus úton, az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével, 1 eredeti példányban a www.kormany.hu és www.munka.hu honlapon közzétett program útmutatóban foglaltak szerint, a program útmutató 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány használatával szükséges benyújtani.

Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve az előbbiek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság igénylő a támogatási igényt a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be.

Helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában nem álló – legfeljebb 12 000 főt foglalkoztató és legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel rendelkező – gazdasági társaság igénylő a támogatási igényt a beruházás tervezett megvalósítási helye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. 

Az eljárás az elektronikus ügyintézés szabályai szerint zajlik, a kormányhivatal és a támogatást igénylő közötti kapcsolattartás elektronikus formában történik.

A támogatási igény mellékletei, a hiánypótlás teljesítéshez szükséges dokumentumok és a szerződéskötés iránti kérelem mellékletei tartós adathordozón (USB kulcs, CD-ROM, DVD, memória kártya) is benyújthatók.

A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény fennállása esetén a támogatási igény további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Ha az igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos támogatási igény további vizsgálat nélkül elutasítható.

A támogatási igény 2020. november 2. napjától 2021. március 31. napjáig nyújtható be.

A támogatási igény mellékletei helyi önkormányzat, önkormányzati társulás igénylő esetén:

A támogatási igény mellékletei helyi önkormányzat, önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság igénylő esetén:

A támogatási igény mellékletei nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság igénylő esetén:

A támogatást igénylő az alábbi írásbeli nyilatkozatokat köteles megtenni [Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Ávr.) 75. § (1) bekezdés].

Nyilatkozik

A nem helyi önkormányzat, vagy helyi önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló, támogatást igénylő gazdasági társaságnak nyilatkoznia kell továbbá

A fenti dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.

A támogatási igény benyújtása illeték- és díjmentes.

A programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (jelen kiírás során az Innovációs és Technológiai Minisztérium) koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalok valósítják meg.

Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve az előbbiek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság igénylő a támogatási igényt a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be.

Helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában nem álló gazdasági társaság igénylő a támogatási igényt a beruházás tervezett megvalósítási helye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. 

A kormányhivatal a program útmutatóban meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével dönt arról, hogy a benyújtott támogatási igény részben vagy egészben támogató vagy elutasító javaslattal kerüljön a miniszter részére felterjesztésre.

A támogatásról mérlegelési jogkörben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.

Felettes szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Jogorvoslat:

Az igény elutasítása esetén az Ávr. 102/D. §-a szerinti, cégszerű aláírással ellátott kifogás benyújtására van lehetőség, amennyiben a pályázati eljárást vagy a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárást az igénylő jogszabálysértőnek vagy a kiírásba ütközőnek találja.

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a www.kormany.hu és www.munka.hu honlapon közzétett program útmutató tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben a pályázat benyújtása tekintetében illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok nyújtanak felvilágosítást.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020.11.02.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2000. évi C. törvény a számvitelről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

ITM-MF