Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A bejelentést követően a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót törli a tartós szálláshasználati szolgáltatást végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából.

Kulcsszavak: time share, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, ingatlan időben megosztott használati joga, bejelentés, nyilvántartás

Azok a tartós szálláshely használati szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult szolgáltatók, amelyek a tevékenységre vonatkozó szándékukat Budapest Főváros Kormányhivatalának, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelentették és a hatóság az e tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyezte őket és a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet megszüntették. Magát a bejelentést a törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cég képviseletre jogosult, egyéni vállalkozó, valamint az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazoló személy teheti meg.

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység megszüntetését be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell az ügyfél (szolgáltató) azonosításához szükséges adatokat (név, jogi forma, székhely cím), és a megszüntetett szolgáltatási tevékenység megnevezését.

A tevékenysége megszüntetésének bejelentését elmulasztó személy vonatkozásában a hatóság hivatalbóli eljárást indít, melynek lezárásaként döntést hoz a nyilvántartásból való törlésről.

Aki a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységét meg kívánja szüntetni, köteles ez irányú szándékát a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelenteni a tevékenység megszüntetését követően.

A bejelentést a hatóság 8 napon belül ellenőrzi, a bejelentés megfelelése esetén a szolgáltatót a nyilvántartásból törli és erről az ügyfél részére igazolást állít ki. 

Maga a tevékenység megszüntetéséről szóló bejelentés, amely tartalmazza a szolgáltató azonosításához szükséges adatokat és az eljárási illeték megfizetésének igazolását.

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Nyomtatvány a tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenység bejelentéséhez Magyarországon letelepedett szolgáltatók részére

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

BFKH KHENF