Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

A tanúsítás során a Hatóság a vállalkozások megbízhatóságát vizsgálja. A tanúsítás a tanúsított vállalkozást felhatalmazza, hogy az Európai Unió tagállamai (illetve Norvégia és Izland) által kifejezetten a tanúsított vállalatok részére történő szállításra felhatalmazó általános forgalmi engedélyek alapján haditechnikai termékek alkatrészét, részegységét saját gyártási tevékenységéhez Magyarországra külön egyedi vagy globális forgalmi engedély nélkül beszállítsa.

Kulcsszavak: tanúsítás iránti kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, általános engedély

Azon hadiipari gyártást és haditechnikai külkereskedelmet együttesen végző vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki                                                         1) a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos tevékenységi engedéllyel, ÉS a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (Továbbiakban: Httv.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95216.348542 szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel,                                                                                    

2)  haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések előírásait

3) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához

4) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetében az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és

5) a Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.

Tanúsítás iránti kérelmet az a haditechnikai engedéllyel rendelkező vállalkozás nyújtson be, aki a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 26. §-ában http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 foglalt feltételeket teljesíteni tudja.

A kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély határozat száma
4. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény szerinti haditechnikai termékek gyártására vonatkozó engedély száma
5. tevékenységi, amire a tanúsítás vonatkozik                                                                                                                                              6. a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolásával megadva a fejezetszám amire a tanúsítást kéri
6. telephely, amire a tanúsítás vonatkozik  
7. a belső megfelelési programban kijelölt felelős vezető nyilatkozatai
8. dátum, aláírás, bélyegző

Ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.

A tanúsítás iránti kérelem elbírálására rendelkezésre álló ügyintézési határidő: 60 nap

Kérelem, jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eljárás illetéke 3000 Ft. Az illeték fizethető csekken és átutalással. Utalás esetén a BFKH illetékbevételi  10023002-00299592 számú számla javára kell az utalást teljesíteni. A közlemény rovatában az „Illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály - hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet, nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként-

Fellebbezésre nincs lehetőség a döntés csak bírósági úton támadható meg.

A Hatóság az általa tanúsított vállalatok jegyzékét honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi, és gondoskodik azoknak, valamint a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus adatbázisba történő feltöltéséről (CERTIDER). Az EU tagállamaiban tanúsítást szerzett vállalatok listáját ebben a rendszerben kérdezhetik le. Ebben a rendszerben minden esetben ellenőrizzék Európai Unióban lévő tanúsított vállalat partnerüket, amennyiben általános engedély alapján kívánnak részükre szállítani!

A tanúsítás iránti kérelem benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja,http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének módja: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdéshttp://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 26-27. § http://http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

2009/43/EK Irányelv a védelmi vonatkozási a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1535381923669&uri=CELEX:32009L0043

BFKH KHENF