Budapest 04. ker. - Kereskedelem: bejelentés-köteles

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan a Kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik. Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően lehet végezni.

Kulcsszavak: üzlet, kereskedelem, kereskedelmi, bejelentés, bejelentés-köteles, étterem, vendéglátás, csomagküldő, mozgóbolt, vendéglátó

Újpest közigazgatási területén bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet  - üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon, közterületi és közvetlen értékesítés (mintabolt) formában - folytatni kívánó egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet vagy a rendelkezési nyilvántartásba regisztrált meghatalmazott.

Továbbá: a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli (házalás) kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a bejelentést a kereskedő a székhelye szerinti jegyző felé szükséges megtenni.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység folytatni kívánó kereskedő a tevékenység megkezdését megelőzően az 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  1/A. mellékletben meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (változás bejelentése/megszűnés) elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton bejelenti Újpest Önkormányzat jegyzőjének.

A már nyilvántartott kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (változás bejelentése)

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (megszűnés)

Megszűnés esetén a jegyző törli a tevékenységet végzőt a nyilvántartásból.

Bejelentés nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

210/2009. (IX. 29.) Korm 27. §

(1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet és az erről szóló igazolást a Bejelentőnek megküldi.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Az eljárások illetékmentesek.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.

A kereskedelmi tevékenység nem üzletköteles, tehát bejelentés-köteles termékek forgalmazása esetén (210/2009. Korm.r. 6. sz. mellékletében szereplő termékek esetében) az üzemeltetésre irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően folytatható.

A jegyző a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről nyilvántartást vezet. A kereskedőkről bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése, melyre ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

A kereskedelmi tevékenység folytatására a bejelentést formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Budapest 04. ker. Település