Birtokvédelem iránti igény bejelentése

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, kivéve akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Eszközei: önhatalom, közigazgatási (jegyzői) út, bírói út.

Kulcsszavak: birtok, birtokvédelem, birtoksértés, jegyző, tulajdon, birtokos,

Birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztottak vagy birtoklásában jogalap nélkül háborították

A birtokos 1 éven belül kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz (a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri)

A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható elektronikus úton is az E-önkormányzati portálon keresztül, ha az adott helyi önkormányzat ezt lehetővé tette.

Ha a birtokos a jegyző határozatát sérelmezi, vagy a birtoksértés nem 1 éven belül történt meg, bírói úton érvényesítheti igényét a jogvita végleges eldöntése iránt.

Ügyfél vonatkozásában:

A felek a birtokvédelmi eljárás során kötelesek jóhiszeműen eljárni.

Jegyző vonatkozásában:

Ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást az eljárási határidőn belül nem folytatja le, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal - az arról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül - határozatával másik jegyzőt jelöl ki a birtokvédelmi eljárás lefolytatására, és ezzel egyidejűleg fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyző ellen a polgármesternél.

Ügyfélre vonatkozó határidők:

A birtokos 1 éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, 1 éven túl birtokper indítására van lehetőség.

Jegyzőre vonatkozó határidők:

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított 3 napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző 5. napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző fő szabály szerint 15 napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani. A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

Jegyzői birtokvédelem: 3000 forint. 

Keresetindítás: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke fő szabály szerint 30.000 forint.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes!

Birtokvédelem közös birtok esetén:

Önhatalom szabályai:

A tilos önhatalom ellen a birtokos - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná. Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.

Mit kell tartalmaznia a jegyzői birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelemnek?

Mit tehet a jegyző a birtokvédelmi eljárásban a kérelme alapján?

a) a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,

b) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,

c) valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,

d) a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,

e) a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének - az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően - nem tett eleget,

f) a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,

g) ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

Mi nem számolható bele az eljárási határidőbe?

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,

b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

c) kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újrakezdődik.

d) ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál vagy közös önkormányzati hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Információk a jegyző határozatának megtámadásával kapcsolatban:

A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt 8 napon belül a bírósághoz felterjeszti. Ha a birtokvédelmi határozat érdemben helyes, a bíróság a keresetet elutasítja, ellenkező esetben a birtokvédelmi határozatot egészben vagy részben megváltoztatja.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Elsősorban az E-önkormányzat portálon keresztül, vagy amennyiben az arra illetékes önkormányzat létre hozott ÁNYK nyomtatványt a bejelentésre azon keresztül. Amennyiben az előzőek közül egyik módon sem érhető el formanyomtatvány, akkor az e-Papír szolgáltatáson keresztül lehet előterjeszteni elektronikusan.

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

NISZ ZRT.