111/2005/EK tanácsi rendelet alapján a kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott kiviteli (szállítási) engedély szükséges.

Az 1., a 2. és a 4. kategóriában minden anyag kiviteléhez kell kiviteli engedély, a 3. kategóriájú anyagok esetében csak a meghatározott rendeltetési országokba kell kiviteli engedély.

Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kivitel engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása is szükséges. Az engedélyezési eljárás során a szállításról a rendeltetési ország hatóságát a BFKH meghatározott esetekben előzetesen értesíti. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap.

Az engedély érvényessége 6 hónap, és egy szállításra érvényes.

Az egyszerűsített kiviteli eljárásban (csak a 3. és a 4. kategóriára) többszöri szállításra kiadott engedély 6, vagy 12 hónap érvényességgel adható.

A kiviteli engedélyezési eljárás illetékmentes.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

">

Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

A 111/2005/EK tanácsi rendelet alapján a kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott kiviteli (szállítási) engedély szükséges.

Az 1., a 2. és a 4. kategóriában minden anyag kiviteléhez kell kiviteli engedély, a 3. kategóriájú anyagok esetében csak a meghatározott rendeltetési országokba kell kiviteli engedély.

Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kivitel engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása is szükséges. Az engedélyezési eljárás során a szállításról a rendeltetési ország hatóságát a BFKH meghatározott esetekben előzetesen értesíti. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap.

Az engedély érvényessége 6 hónap, és egy szállításra érvényes.

Az egyszerűsített kiviteli eljárásban (csak a 3. és a 4. kategóriára) többszöri szállításra kiadott engedély 6, vagy 12 hónap érvényességgel adható.

A kiviteli engedélyezési eljárás illetékmentes.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

Kulcsszavak: jegyzékben szereplő anyag (kábítószer-prekurzor) kivitele, kábítószer-prekurzor kiviteli vámeljárása; 111/2005 EK tanácsi rendelet.

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek. Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Az 1., 2. és 4. kategóriájú kábítószer-prekurzorok és meghatározott rendeltetési helyre a 3. kategóriájú kábítószer-prekurzorok harmadik országba irányuló kivitelét a gazdasági szereplők Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) kiviteli (szállítási) engedélye birtokában végezhetik.

A kábítószer-prekurzorok kivitelére az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett űrlapon kell benyújtani Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz. 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok   - papír alapú 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 

A  BFKH az engedélyt felfüggeszti, visszavonjaa Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete  7. cikk;

A vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján;

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről   -  199. § b):

Aki a kábítószer-prekurzornak minősülő vegyi anyagokkal (jegyzékben szereplő anyagok) kapcsolatos engedély-, illetve bejelentés-köteles tevékenységek végzésének szabályait megszegi szabálysértést követ el;

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről (Btk.)  183. §:  

183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort 

a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,

b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forgalomba hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel összefüggő értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő 15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén.  

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

Az exportőr az érvényességi idő lejártát követő 10 munkanapon belül a többszöri szállításra érvényes engedély 2. pld-t visszaküldi a BFKH-nak.

Az engedélyben szereplő adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

Kábítószer-prekurzorok -  kiviteli engedélykérelem : a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_007.html

adatok:  a) az exportőr, a harmadik országban levő importőr, a kivitelben vagy a szállításban részt vevő más gazdasági szereplő és a végső címzett neve, címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rend. melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetében annak neve és nyolc jegyű KN-kódja, a keverékben vagy természetes termékben található jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rendelet melléklet szerinti neve;
c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) a szállítás részletes adatai: az árufeladás várható időpontja, a szállítás módja, a vámhivatalnak a neve, ahol vámáru-nyilatkozatot kell tenni, és - amennyiben ekkor már ismert - a szállítóeszköz azonosítójának, az útvonalnak, az EU vámterületéről való kilépés várható helyének és a behozatali országba való belépés helyének megadása;
e) meghatározott esetekben a rendeltetési ország által kibocsátott behozatali engedély egy másolata; valamint
A  kivteli tevékenységi engedély, illetve nyilvántartásba vétel száma.

 

 

Az eljárás illetékmentes eljárás - az illetékekről.szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 27. pontja (kivitel) alapján.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

A kivitel előtti értesítéshez (PEN Online értesítés) kötött szállításokhoz az BFKH értesítést küld a rendeltetési ország illetékes hatóságának. A kivitel engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kérése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az említett hatóságok hozzájárulását követően a hibátlan kérelemre a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete III. melléklet szerinti engedély 15 munkanapon belül kerül kiállításra.

Egyszeri szállításhoz: 4 pld-ban -  1. pl. - BFKH;   2-3. pl. - az anyagokat kíséri, a 4. pld. -t az exportőr tartja meg.   A 2. pld-t a kilépés helye szerint illetékes vámhatóság visszajuttatja a BFKH-hoz. A 3. pld. az árut a rendeltetési ország illetékes (vám)hatóságáig kíséri.

A nem egyszerűsített eljárásban kiadott kiviteli engedély egyszeri szállításra, 6 hónapig érvényes.

Az egyszerűsített eljárásban (csak a 3. és a 4. kategóriára) többszöri szállításra felhasználható (az engedély 1., 2. és 4. pld-át felhasználva kiadott) engedély 6 vagy 12 hónapig érvényes. Az exportőr ezen engedély 2. pld-ának hátoldalán feltüntet minden kivitelt, azt igazolásra bemutatja a vámhivatalnál. Az exportőr az érvényességi idő lejártát követő 10 munkanapon belül a többszöri szállításra érvényes engedély 2. pld-t visszaküldi a BFKH-nak. A 4. pld-t az exportőr tartja meg.

Az engedélyben szereplő adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyeztetése alól:

Nem kell a BFKH-tól  engedélyt kérniük a 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak.

A kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes                                                                                                                                             

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok - papír alapú 

Kábítószer-prekurzorok - kiviteli engedélykérelem

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_007.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet,  

a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer- prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről,

a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról,

kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet,

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  1. melléklet 8. alcíme 18. pontja,                                                                                                                                                                                  

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként   történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet,                      

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági  feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól,   

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

BFKH KHENF