Munkavállalók jogai és kötelezettségei - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A munkaszerződés teljesítése során- munkavállaló és munkáltató jogviszonyában- úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Kulcsszavak: munka, munkajog, beosztás, kötelezettség, jogok, jog, munkavállaló, munkáltató, szünet, munkaidő, műszak, szerződés

Munkavállaló és munkáltató egyaránt.

A munkavállaló köteles

A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.  Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Szankciót von maga után a mulasztás mértékétől függően.

A munkáltatónak a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni.

A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni. 

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A munkaügyi bírósági ügyekben 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

Munkavállaló személyiségi jogainak korlátozása

 

Munkavállaló jognyilatkozata

A munkavállaló a jognyilatkozatát személyesen teheti meg. Jognyilatkozatot meghatalmazott képviselője útján is tehet, az erre irányuló meghatalmazást írásba kell foglalni. Ilyen meghatalmazás hiányában is eljárhat a munkavállaló képviseletében hozzátartozója, amennyiben a jognyilatkozat megtételében a munkavállaló akadályozva van. Vita esetén az akadályoztatás tényét igazolnia kell.

 

Munkáltató jogai és kötelezettségei

 

Munkavállaló jogai és kötelezettségei

A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.

A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 

Munkaviszony megszűnése

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.

 

Szabadság

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. munkavállalónak

 

A munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb

 

Munkabér

A munkavállaló részére járó munkabért – eltérő megállapodás hiányában – utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni.

 

Tanulmányi szerződés

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb 5 éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

 

Szakszervezet, üzemi tanács

A munkavállalók jogosultak a munkáltatónál szakszervezet létrehozására.

A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél, ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma a 15 főt meghaladja, üzemi megbízottat, ha az 50 főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemr

NISZ ZRT.