GYÖNGYÖS – ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

A jegyző adóügyi feladatkörében eljárva a Gyöngyös Városi Önkormányzat adóhatósága külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Kulcsszavak: adó- és értékbizonyítvány; adó- és értékbizonyítvány kiállítása; adó- és értékbizonyítvány kérelem; adó- és értékbizonyítvány Gyöngyös

Az ügyfél vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Az ügyfélnek az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozóan kérelmet kell benyújtania.

Benyújtó személye: az ügyfél (kérelmező) vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is), valamint más hatóság elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a kérelem benyújtására az „ASP-ADÓ-AEB Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített "Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a   https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-AEB Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem” iForm típusú űrlapon

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő nyolc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó, illetve más hatóság az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmét az alábbi dokumentumok benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A hagyatéki, gyámhivatali eljáráshoz szükséges, valamint a bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes eljárás.

Más esetben a kérelemre történt eljárás indításakor 4.000 Ft illetéket kell fizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-0151912-02000004 Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla javára.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illeték 5.000 Ft.

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  https://njt.hu/jogszabaly/1991-20-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település