Budapest 04. ker. Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: Lakhatási költségek csökkentése, rezsi csökkentés, közös költség, fűtés,

A képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási támogatást nyújt.

 

Lakhatási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában, a bérleti jogviszony időtartamára, de legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. Összege legfeljebb havi 6.000 Ft, mely az elismert lakásnagyság és az egy főre jutó jövedelem alapján kerül megállapításra.

Lakhatási támogatásra jogosult az az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, akinek a háztartásában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint akinek a lakása után fizetendő közös költség, lakbér-, különszolgáltatási- és közszolgáltatási díj összege meghaladja a háztartásának havi nettó összjövedelme 25%-át, és az Önkormányzat közigazgatási területén lévő

 

   a)      saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban,

   b)      más tulajdonában álló lakásban bérlőként vagy haszonélvezeti jog jogosultjaként,

   c)      lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó használatra jogosultként,

 

életvitelszerűen, legalább egy éve folyamatosan lakik, valamint a támogatás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítja.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

Lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

 

Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 

Aki lakbértámogatásban, vagy lakbérkedvezményben részesül, részére – jogosultság esetén – lakhatási támogatást a lakbér kivételével egyéb, meghatározott közszolgáltatási díjakhoz lehet megállapítani.

 

Lakhatási támogatás fa- és szén tüzelőanyag vásárlásához is nyújtható. Jogosultság esetén a lakhatási támogatást egy összegben kell folyósítani a kérelmező részére, azzal hogy egy éven belül csak két alkalommal állapítható meg támogatás tüzelőanyag költségeihez.

https://ujpest.hu/dokumentumok/549_kerelem_telepulesi_lakhatasi_tamogatashoz.pdf

https://ujpest.hu/dokumentumok/479_vagyonnyilatkozat.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település