Kecskemét - Önkormányzati bérlakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás bérlője az általa bérelt lakás bérleti díjának megfizetéséhez támogatást igényelhet.

Kulcsszavak: lakbértámogatás kérelem, támogatás, kérelem

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

A támogatás jogtalan igénybevétele esetén a felvett összeget egyösszegben vissza kell téríteni.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető  vagy letölthető az alábbi linkről:

A kérelemhez mellékelni kell

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Nem nyújtható támogatás az otthonházak – kivéve a nyugdíjasházak – bérlőinek, az átmeneti szállások- szobabérlők háza- bérlőinek, a valamely feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti szerződéssel rendelkező bérlőknek, jogcím nélküli lakóknak.

Kérelem önkormányzati lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatáshoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Kecskemét Település