Külföldiek magyarországi munkavállalása - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Külföldi állampolgárok Magyarországon csak meghatározott feltételek mellett dolgozhatnak. Főszabály szerint a munkavállalás engedélyköteles, azonban vannak kivételek, amelyek részben a tevékenységhez, részben a személyhez kapcsolódnak. Ugyanakkor eltérő szabályok vonatkoznak az egyes EU tagállamok állampolgáraira is.

Kulcsszavak: munkavállalás, külföldi, állampolgár, menekült, oltalmazott, bevándorolt, Magyarország, munka, letelepedett, tartózkodási engedély,

Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja, hogy:

A munkavállalási engedély iránti kérelmet a foglalkoztatónak kell benyújtania a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál.

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes  állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre.

A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni.

Kivételek:

A munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatásnak két jelentős következménye van:

a munkaadó befizetési kötelezettsége: A befizetendő összeg mértéke aszerint differenciált , hogy első alkalommal megállapított vagy korábbi munkaügyi ellenőrzés lefolytatását követő három éven belül megvalósított ismételt engedély nélkül történő foglalkoztatás megállapítására került sor. 

Különböző mértékű a befizetési kötelezettség attól függően is, hogy egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárt munkavállalási engedély nélkül, vagy természetes személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó követte-e el a jogsértést. ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatott korábban érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezett, azonban a munkaügyi ellenőrzés időpontjában a munkavállalási engedély érvényessége lejárt, a központi költségvetésbe történő befizetés mértéke kedvezőbb, feltéve, hogy a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár számára új munkavállalási engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz a munkaügyi ellenőrzés kezdő időpontját megelőzően benyújtott, azonban a hatóság az ügyben még nem hozott határozatot. 

-a harmadik országbeli állampolgár kiutasítása: az engedély nélkül történt foglalkoztatás esetén a rendőrség vagy a határőrség által előállítható és kiutasítható az országból.

A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása 5.000–500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtandó.

A kérelemhez csatolni kell:

Kötelező mellékletek:

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja

A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 Euró, amelyet a külképviseleten elsősorban EUR-ban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközében kell megfizetni. Belföldi előterjesztés esetén az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 18.000 Forint. A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Forint, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelmezőnek lerónia.

Foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal

Fővárosi/Megyei Kormányhivatal; Nemzetgazdasági Minisztérium

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, illetve a kérelmezés helye szerint illetékes külképviseleten. 

A munkavállalás célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb a szakhatósági állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható. A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor figyelemmel kell lenni az útlevél érvényességi idejére is. A tartózkodási engedélyben foglalt tartózkodás időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az úti okmánynak a tartózkodás engedélyezett időtartamán felül legalább még 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet  a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

TMCS