Budapest 04. ker. Lakbértámogatás

Lakbér költségek enyhítésére szolgáló támogatás, az Önkormányzat, az UV. Újpesti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakások bérlői részére.

Kulcsszavak: Lakbér, támogatás, havi költségek csökkentése

Az az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező bérlő,  aki a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től, vagy az Önkormányzattól, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságtól bérelt lakás után a lakbérrendelet szerint a szociális helyzet alapján megállapított, vagy költségelven megállapított lakbért fizet,a lakás után fizetendő lakbér összege meghaladja a háztartásának havi nettó összjövedelme 10%-át, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 350%-át.

 

 A lakbértámogatás egy hónapra megállapítható összege, a kérelmező háztartásában egy főre jutó jövedelem és a vonatkozó jogszabályban meghatározott elismert lakásnagyság alapján kerül megállapításra.

A támogatás összege

a) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 100%-át, a lakbér 35%-a,

b) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem, meghaladja az a) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 150%-át, a lakbér 30%-a,

c) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a b) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 200%-át, a lakbér 25%-a,

d) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a c) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 250%-át, a lakbér 20%-a,

e) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a d) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300%-át, a lakbér 15%-a,

f) az a)-e) pontokban nem szabályozott esetekben a lakbér 10%-a.

 

Ha a háztartásban kizárólag 70. életévét betöltött személy lakik, kérelmére a lakbér összegével megegyező lakbértámogatást kell megállapítani a félkomfortos, komfortnélküli, vagy szükséglakás bérlőjének.

 

Nem részesülhet lakbértámogatásban az a személy,   aki a lakbérrendeletben meghatározott valamely lakbért csökkentő kedvezményre jogosult,  akinek a lakás hasznosításával (bérletbe, albérletbe adásával, stb.) összefüggésben jövedelme képződik,  akinek a lakás bérleti jogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn,valamint aki a lakását a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül elcserélte és a csere folytán nagyobb alapterületű vagy magasabb komfortfokozatú lakáshoz jutott.

12 hónapra megállapított, természetben nyújtott támogatás, mely a lakbér beszedésére jogosult szervezet részére közvetlen átutalással történik.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

https://ujpest.hu/dokumentumok/548_kerelem_lakbertamogatashoz.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011 (XII.19.) számú az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló önkormányzati rendelete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település