Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatásának bejelentése

A szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Kulcsszavak: határon átnyúlás, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazási iroda, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, utazási csomag, bejelentés, nyilvántartás, EGT-állam

Valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató (vállalkozó).

A határon átnyúló utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet végző szolgáltatónak bejelentést kell tennie a szolgáltatás felügyeletet ellátó Budapest Főváros Kormányhivatala felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

1. a szolgáltató neve,
2. a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye,
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
4. ha a szolgáltató rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, akkor a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet neve és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatok, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatok, a szakmai biztosíték területi hatálya és a szakmai biztosíték összege vagy az abban foglalt garancia felső határa,
5. a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tervezett időtartama,
6. a szolgáltató állampolgársága, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma,
7. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölése,
8. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezése és a szolgáltató engedélyének száma vagy nyilvántartási száma, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

A bejelentéshez a szükséges mellékleteket csatolni szükséges.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  határon átnyúló jellegű utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvényben definiált utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység határon átnyúlás keretében történő folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató a határon átnyúlás keretében végzett utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

• 3.000,- Ft illeték megfizetésének igazolása, Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszáma: 10032000-01012107-00000000.
• Nyilatkozat a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás folytatásának szándékáról és annak időbeli hatályáról.
• Utazásszervezői tevékenység esetén nyilatkozat a szakmai biztosíték megfeleléséről (a vonatkozó szakmai biztosíték meglétének igazolásával, annak tartalmát igazoló okirat magyar nyelvű fordításának csatolásával).
• A szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni.

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Határon átnyúló utazásszervezői, -közvetítői tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

BFKH KHENF