A Bizottság 1979/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

A szabályozás a 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30 KN kód alá tartozó, az Agaricus nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba termékek behozatali vámkontingensére vonatkozik. A vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra, összesen 35 430 tonnára vonatkozóan. (Kína: 30 400 tonna, Egyéb harmadik országok: 5 030 tonna), az alábbi kontingens számokon: Kína hagyományos importőrök: 09. 4157 ; Kína új importőrök: 09. 4193 ; Egyéb harmadik országok hagyományos importőrök: 09. 4158 ; Egyéb harmadik országok új importőrök: 09. 4194. Az összes mennyiségből 95 % a hagyományos importőrök számára, 5 % az új importőrök számára kerül felosztásra.

Kulcsszavak: Tartósított gomba vámkontingens engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége; harmadik ország;

Az ügyfeleknek a kérelmüket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: BFKH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején feldolgozott zöldség gyümölcs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, EORI szám) ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az áru származási országának a nevét fel kell tüntetni és az “igen” szót kereszttel kell megjelölni (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). A 20-as rovatban az eseteknek megfelelően „hagyományos importőr” illetve „új importőr” megjelölést kell alkalmazni, a "1979/2006/EK" rendelet számot fel kell tüntetni, vonatkozó vámkontingens tételszámával együtt. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Egyedi szabályozás alapján a harmadik országokból importált tartósított gomba termékek vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően . A BFKH január 10. munkanapján értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsátásra. ( január 23-24.)

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A kontingens érvényessége január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak, de kérelmezni minden évben kizárólag január első öt munkanapján lehet.

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki az feldolgozott zöldség gyümölcs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet. Ezen kívül a hagyományos importőröknek csatolniuk kell a kérelmezést közvetlenül megelőző három naptári évből legalább kettőre vonatkozóan tartósított gomba import igazolását, a kérelmezést megelőző év folyamán legalább 100 tonna feldolgozott gyümölcs és zöldségtermék import igazolását, valamint a referencia mennyiség igazolását.
Az új importőröknek csatolniuk kell feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonna import igazolását valamint azt, ha engedélyt kaptak feldolgozott gyümölcs és zöldségtermék behozatalára, hogy a részükre biztosított mennyiségnek legalább az 50%-át ténylegesen szabad forgalomba helyezték. Az igazolás eredeti az vámokmányokkal, vagy azok hiteles másolatával kerül csak elfogadásra.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 1979/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1979&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

 

BFKH KHENF