Tájékoztatás kérése Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról

Ezen ügytípus kiválasztásával tájékoztatást kérhet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (továbbiakban: EESZT) tárolt saját, elhunyt közeli hozzátartozója vagy az Ön által képviselt személy adatairól.

Kulcsszavak: eeszt, gdpr, adatkezelés, betegadatok, adatvédelem, incidens, személyes adat

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

A kérelmet jelen felületen az „Ügyintézés indítása” menüpont kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

Kérjük, hogy bejelentés során szíveskedjen megadni az igényelt adatok körét.

Amennyiben kérelmét nem saját adatai vonatkozásában adja be, az adathozzáféréshez való jogosultságot igazoló okiratok csatolása szükséges (pl. elhunyt hozzátartozó egészségügyi adatainak kikérése esetén a házassági anyakönyvi kivonat vagy halotti anyakönyvi bizonyítvány, meghatalmazottként vagy más képviselőként történő eljárás esetén a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat).

Az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az OKFŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az Országos Kórházi Főigazgatóság felettes szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

1) A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – e-mailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

2) Ezen kívül az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti a jogait.

EESZT Adatkezelési tájékoztató: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ