Kiemelt adózók - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Kiemelt adózónak minősülnek az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló, illetve nem törölt adószámú gazdálkodó szervezetek bizonyos feltételeknek történő megfelelés esetén.

Kulcsszavak: kiemelt adózók, adóteljesítmény, NAV, KAVIG, Pénzügyminisztérium

                                                                                                           

Kiemelt adózó lehet:

                                                                                                                

Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság

Pénzügyminisztérium

Mi az adóteljesítmény számítási módja?

Az adóteljesítmény értékét az adóteljesítmény-elemek egy évre vetített – a tevékenység kezdetének figyelembevételével időarányosan megállapított – számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. Az adóteljesítmény elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott bevallások adatai, illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe.

Melyek a figyelembe vehető adóteljesítmény-elemek?

a) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplő értékesítést terhelő adó (a fizetendő adó csökkentve a közösségen belülről történő termékbeszerzés és a termékimport címén fizetendő adóval) és a beszerzés után levonható adó értéke közül a bevallásokban szereplő nagyobb értékek;

b) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan a társasági adóbevallásban az adókedvezménnyel nem csökkentett társasági adó (számított adó) azzal, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelőző év augusztus 31-éig benyújtott bevallás adatait is figyelembe kell venni;

c) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó

ca) járulékfizetési kötelezettség, kivéve a költségvetési szerveket,

cb) jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó, regisztrációs adó és energiaadó fizetési kötelezettség;

cc) a költségvetési szervek kivételével a munkáltatók, kifizetők személyi jövedelemadó-bevallásában megállapított fizetési kötelezettsége,

d) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan

da) a természetes személyek jövedelemadó bevallásában a számított adó, az elkülönülten adózó jövedelmek adója és a vállalkozói adókedvezmény,

db) minden egyéb bevallásban megállapított adókötelezettség (kivéve a munkaadói, a munkavállalói járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és

dc) az igényelt költségvetési támogatás – ide nem értve az adó-visszaigénylést és adó-visszatérítést – abszolút értéken számolva.

Az adóteljesítmény számítása az adóévet megelőző év október 15-én nyilvántartott adatok alapján történik.

A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kijelölése:

Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú és

a) az Art. alkalmazásában – kivéve az Art. 110. §-át –, adóteljesítményének értéke a 1 130 000 000 forintot elérte;

b) az Art. 110. §-a alkalmazásában adóteljesítményének értéke a 250 000 000 forintot elérte, és az adóévet megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt kötelezett.

Adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalók: http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

NAV