Gyömrő Haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlése

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya (a továbbiakban együtt: föld) haszonbérbe adása esetén, a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a jogosultakkal.

Kulcsszavak: haszonbérleti szerződés

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet a földrészlet területének egészére jött létre, vagy a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

A közzétételi kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést három eredeti példányban, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat.

A jegyző a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikét anonimizálja és ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon. A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A haszonbérleti szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző az anonimizált haszonbérleti szerződést - jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével - megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek.

A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző az anonimizált haszonbérleti szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre a fentebb meghatározottakon kívül rávezeti, hogy a hirdetőtáblára történő kifüggesztés nem minősül a haszonbérleti szerződés közlésének.

A 15 napos közzétételi időtartam leteltét követően a jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.

A közzététel leteltét követően a jegyző a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást, továbbá ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a haszonbérbeadót.

 

A haszonbérleti szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző az anonimizált haszonbérleti szerződést a haszonbérleti szerződés beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek.

A kormányzati portálon történő közzététel időtartama 15 nap.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az iratanyagot megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

Szükséges iratok

Illetékmentes eljárás

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Az alkalmazott jogszabályok

Gyömrő Település