Pécs - Tanulói bérlettérítés 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére

Pécs város valamennyi köznevelési intézményében, fenntartótól függetlenül az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére (az egyéni munkarendben tanuló kivételével), szülője vagy törvényes képviselője kérelmére, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az iskolába járáshoz  lakóhelye, vagy tartózkodási helye alapján autóbusz igénybevétele indokolt, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig) a helyi tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet ára 90%-ának megtérítését igényelheti.

Kulcsszavak: Tanulói bérlet, bérlettérítés, bérlettámogatás, bérletsegély, utazási támogatás.

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője.

A támogatás iránti kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

A kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor a gyermek lakcímkártyájának és diákigazolványának a bemutatása szükséges.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A bérlettérítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

A tanulói bérlettérítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (a szülő vagy törvényes képviselő által aláírva).

Pécs Település