Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

Globális forgalmi engedély hatályos külkereskedelemre feljogosító haditechnikai tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A Hatóság EGT-államokban (Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Lichtenstein, Izland) továbbá Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon  letelepedett szerződő felek, végfelhasználók esetén, több haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális forgalmi engedélyt adhat ki. A globális forgalmi engedély maximum 4 szerződő partnerre és maximum 7 különféle (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki. 

Kulcsszavak: globális forgalmi engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés

Globális forgalmi engedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. Globális forgalmi engedély kiállítását hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek kezdeményezhetik.

A Globális forgalmi engedély kiállítását Globális forgalmi engedély iránti kérelem benyújtásával kezdeményezhetik.

I. A haditechnikai termék kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
5. végfelhasználók neve, címe, székhelye,
6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz
6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. megnevezése,
6.3. vámtarifaszáma,
6.4. mennyisége,
6.5. mértékegysége,
6.6. euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja.                                                                              

I. A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,
4. magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,
5. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek
6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
6.2. a megnevezése,
6.3. a vámtarifaszáma,
6.4. a mennyisége,
6.5. a mértékegysége,
6.6. az euróban meghatározott értéke,
7. a végső felhasználás célja,
8. szükség esetén nemzetközi import igazolás kiadására irányuló kérelem,
9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem.
 

A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,
b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,
d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,
e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,
f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a  a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet  2.számú mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott kritériumokkal.

A Globális forgalmi engedélykérelem elbírálásáról a Hatóság 60 napon belül dönt.

A haditechnikai termék kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.                                                                

A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:                                                                                      

1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,
2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatósága igényli.

a 156/2017(VI.16) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés értelmében http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet

A Globális forgalmi engedélyek benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Az eljárásért fizetendő eljárási illeték összege:

BEHOZATAL, BEÉRKEZÉS ESETÉN 15 000 Ft

KIVITEL, KISZÁLLÍTÁS ESETÉN ILLETÉKMENTES

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály, nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

Fellebbezésre nincs lehetőség a döntés csak bírósági úton támadható meg.

A globális forgalmi engedély 3 évre adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése értelmében http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 a Hatóság a globális forgalmi engedélyben a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből, vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó egyedi feltételeket határozhat meg a szállítás, a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 19. § és 6. és 7. melléklet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének szabályai: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont, Melléklet XVIII. fejezet, 73. § (2) bekezdés; http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény 116. § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF