Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) kérelemre indult eljárás

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) kérelem benyújtása. 

Kulcsszavak: vis maior, elháríthatatlan külső ok

Vis maior eseménnyel érintett ügyfelek.

A vis maior esemény bejelentését abban az esetben lehet kezdeményezni, ha a vis maior esemény már megtörtént, illetve bekövetkezett, és a vis maior esemény következtében az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely/valamennyi feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás alapján előállt művelési-, üzemeltetési-, üzemben tartási-, illetve tartási kötelezettséghez kapcsolódó vállalását.

A vis maior esemény tényleges bejelentése előtt javasolt tisztázni, hogy a bekövetkezett vis maior esemény valóban érinti-e, illetve befolyásolja-e az adott támogatást, annak betartandó előírásait, feltételeit.

A vis maior esemény bejelentéséhez kapcsolódó ügyintézés, bírálat minden esetben hatással van az érintett támogatási/kifizetési vagy egyéb kérelem ügyintézésére, illetve az esetleges kapcsolódó intézkedésekre. A szükségtelenül benyújtott bejelentés így adott esetben akár az érintett támogatás tényleges kifizetésének az elhúzódását vonhatja maga után.

A vis maior esemény bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését, az esemény által érintett terület, növényállomány, állat azonosító adatait (pl. blokkazonosító, helyrajzi szám, ENAR szám, hasznosítási kód, stb.), továbbá minden esetben meg kell adni pontosan azt, hogy mely támogatási feltételeknek való megfelelést nem tudja teljesíteni – és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan, hogy a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.

Vis maior kérelem benyújtására vonatkozó határidő:
az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül;
az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül; vagy
az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.

A vis maior kérelmek ügyintézési határideje a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55. §-a alapján hetven nap.

A Magyar Államkincstár 18/2018. (IV. 9) számú Közleményének V. pontjában meghatározottak szerint.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

agrárpolitikáért felelős miniszter, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

HÜFF