Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, szüneteltetés

A kamarai tag könyvvizsgáló, aki szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 32. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

A szüneteltetés legrövidebb időtartama a kérelemre kiadott engedély alapján történő szüneteltetés esetén három hónap.

Nem szükséges engedély az európai parlamenti képviselői, az országgyűlési képviselői, a nemzetiségi szószólói és a polgármesteri megbízatás miatti szüneteltetéshez. A szüneteltetést ez esetben a képviselői vagy a polgármesteri megbízatás kezdőnapját követő 15 napon belül kell írásban bejelenteni a kamara felvételi bizottságának. A szüneteltetés időtartama a megbízatás lejártáig tart.

A kamarai tag könyvvizsgáló köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a felvételi bizottsághoz címezve a főtitkári hivatalnál írásban bejelenteni, ha a 2007. évi LXXV. törvény 11. §-ban felsorolt feltételeknek való megfelelésben változás következett be. A kamarai tag könyvvizsgáló a 2007. évi LXXV. törvény 26. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott időpontban – a kamara főtitkári hivatalánál benyújtott, a felvételi bizottság elnökének címzett írásbeli kérelme alapján – köteles kérni a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezését, ha nem tud eleget tenni a 2007. évi LXXV. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában, vagy az 53. §-ban rögzített követelményeknek.

A kérelmező a felvételi bizottság – fellebbezés esetén a kamara elnöksége – szüneteltetést engedélyező határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles könyvvizsgálói igazolványát és – leadás esetén - a rendelkezésére álló szárazbélyegzőjét közvetlenül, vagy a területi szervezeten keresztül a kamara főtitkári hivatalánál átvételi elismervény ellenében leadni. Ennek elmulasztása fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után. A szüneteltetés kezdetének időpontja a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalának napja

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § d); 9. §; 26.§ -29. §

MKVK