Engedélyhez kötött vállalkozás bejelentése

Meghatározott tevékenységeket kizárólag engedély birtokában lehet végezni.

Kulcsszavak: cég, engedély, cégnek, bejelentés, vállalkozás, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, tevékenység, engedélyköteles, bejelentésköteles, szolgáltatói tevékenység, szolgáltató, kereskedő, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vállalkozás, indítás, engedélyezési, eljárás, bejelentése, engedély, vállalkozáshoz,

Az engedélyhez kötött tevékenységet folytatni kívánó személy.

Az egyes tevékenységek folytatásához tartozó engedélyeket az tevékenységre vonatkozó jogszabály tartalmazza.

Kereskedelmi tevékenység esetén:

Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység esetén az engedélyező hatóság az engedélye megadásával egyidejűleg értesíti a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot.

Szolgáltatási tevékenység:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését.

Szolgáltatási tevékenység esetén:
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

 

Kereskedelmi tevékenység esetén:

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

A tevékenység gyakorlati megkezdése előtt szükséges az engedély beszerzése. Ezekben a hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

Kereskedelmi tevékenység esetén a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellélete szerinti kérelmet kell benyújtani.

Jegyző vagy az ágazati jogszabály szerint kijelölt hatóság.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésére vagy folytatására vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelmény igazolásául el kell fogadni a valamely más EGT-állam illetékes hatósága által az érintett követelmény igazolására vagy azzal egyenértékű célból kiállított iratot, valamint a valamely más EGT-állam illetékes hatósága által kiállított bármely olyan egyéb iratot, amelyből az érintett követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Amennyiben gazdálkodó szervezetként a tevékenység végzéséhez engedély kérési kötelezettség áll fenn, úgy elektronikusan van lehetőség az igénylésére, ha a jegyző az illetékes hatóság, akkor az E-Önkormányzat Portálon keresztül. Amennyiben a felületen nincs erre rendszeresített formanyomtatvány, akkor beadványt az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjeszthető elő.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján részletes tájékoztató található az engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatban.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.