Pécs – Természetvédelmi ügyek

Települési önkormányzat jegyzője elsőfokú természetvédelmi hatósági hatóságköre kiterjed többek között:

a helyi védett természeti területek és a Natura 2000 területek táblával történő megjelölésére, a védettség tényére történő felhívásra, illetve az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre, a helyi természetvédelmi területeket érintően a védettség, fokozott védettség tényének az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzésére, illetve a védettség megszűntét követően annak törlésére,  a területet azonnal végrehajtható határozattal.

Kulcsszavak: természetvédelem, engedély, természeti érték, Natura 2000.

Azon személy, aki a fenti tevékenységeket kívánja végezni, avagy az ügytípusba tartozó szabálytalanságot észlel.

Kérelem előterjesztése (tevékenység végzése esetén), illetve bejelentés megtétele (jogsértés észlelése esetén).

Hatóságra vonatkozó határidő:

90 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

kérelem [tartalma: az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye; az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, (ha megadja) a kérelmező elektronikus levélcíme, telefax száma, vagy a telefonos elérhetősége],

bejelentés [tartalma: jogsértés helye, jellege, (ha ismert) a jogsértő neve].

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A természetvédelmi hatósági engedélyt határozott időtartamra, de legfeljebb tíz évre lehet kiadni. Az engedélyben meghatározott időtartam lejártával vagy tíz év elteltével az engedélyek érvényüket vesztik.

A természetvédelmi hatósági engedély érvényességi időtartama legfeljebb tíz évvel meghosszabbítható.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával:

természetvédelmi bírsággal kell sújtani.

A bírság kiszabására a meghatározott cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll.

A bírság kiszabása az elkövetőt nem mentesíti egyéb (polgári jogi, büntetőjogi) jogkövetkezmények alól.

iForm űrlap kérelem előterjesztésére [Természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelem (ASP-IGAZ-TVED-2018)].

Pécs Település