MISKOLC - Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés hiányában, továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Kulcsszavak: MISKOLC - Hagyatéki ügyek

Örökösként érdekelt személyek.

A hagyatéki eljárás során a Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály Anyakönyvi és Ügyfélszolgálati Csoportjának hagyatéki előadói - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapították az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást, amelyet harminc napon belül el kell készíteni.

Papír alapon benyújtható űrlap

Külföldön bekövetkezett haláleset okán hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem v1.1

Nemleges nyilatkozat v1.1

Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem v1.1

Elektronikus űrlap

Külföldön bekövetkezett haláleset okán hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem v1.1

Nemleges nyilatkozat v1.1

Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A hagyatékot leltározni kell:

a) a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan van, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon van,

b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,

c) az öröklésben érdekeltek kérelmére is.

Leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, a Magyar Állam. A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte el.

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Nem teljes leltár esetében jelezni szükséges, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen határidőn belül képes.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható, amelynek idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet.

A hagyatéki eljárás során a Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály Anyakönyvi és Ügyfélszolgálati Csoportjának hagyatéki előadói - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapították az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról.

A hagyatéki meghallgatásra a leltár pontos elkészítése miatt az értesített személynek célszerű magával hoznia:

A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában.

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Miskolc Település