Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, szüneteltetés, engedélyezés, újbóli

A kamarai tag könyvvizsgáló, aki könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető tagsági jogállású kamarai tagként szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 32. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

A tevékenységét szüneteltető tag - kérelemre kiadott - engedéllyel kezdhet ismét jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végezni. A szüneteltető kamarai tag 3 hónap elteltével, ismét kérheti a könyvvizsgálati tevékenység végzésének engedélyezését.

A kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége újbóli megkezdésének időpontja a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalának napja.

Ha a felvételi bizottság engedélyezi a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzését, a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát átvételi elismervény ellenében vissza kell szolgáltatni a tagnak, és a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni. A kamarai tag a könyvvizsgálói igazolványát a határozat kézhezvételét követően veheti át a kamara főtitkári hivatalában, vagy az illetékes területi szervezetnél.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § f); 9. §; 11.§ 26-29. §

MKVK