regisztráció módosítása).

">

Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak (NVI)

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár, aki kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben (azaz korábban regisztráltatta magát), az alábbiak szerint kérheti a korábban megadott adatai közül az értesítési címének, illetve a szavazólap-átvételi adatainak módosítását (regisztráció módosítása).

Kulcsszavak: központi névjegyzék, regisztráció, NVI, jogorvoslat

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár.

Az értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosításához kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton - elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül - az alábbi linken keresztül nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le:

A honlapról letöltött és kinyomtatott kérelmet – kitöltését követően – postai úton a Nemzeti Választási Irodának kell megküldeni az alábbi címre:

H-1397 Budapest, Pf.: 547

A kérelemben megjelölt adatok névjegyzékbe történt bejegyzéséről az értesítés, illetve – ha a kérelemben foglaltak nem teljesíthetők – az elutasító döntés kézbesítése a kérelemben megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre történik.

A regisztrált magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgár 10 évig szerepel a központi névjegyzékben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 éves időszak, ha szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

Az értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása iránti kérelem bármikor benyújtható.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda a kérelem beérkezését követő 5 napon belül, a választás kitűzését követő időszakban a kérelem beérkezése napján dönt.

Figyelem! Abban az esetben, ha a kérelem benyújtása a kitűzött választás időszakában történik, a kérelmező akkor tudja érvényesíteni az értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely adatainak módosítását, ha a kérelme az adott választást megelőző 25. napig a Nemzeti Választási Irodához beérkezik, feltéve, ha a kérelmező az értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosításához szükséges törvényi feltételeknek megfelel.

A kérelmen kívül egyéb dokumentum benyújtására nincs szükség.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788

Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

További kapcsolattartási és ügyfélfogadási adatok: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

A kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés legkésőbb a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon nyújtható be a Nemzeti Választási Iroda elnökének. A fellebbezés postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547. postacímre, elektronikus úton – kizárólag elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon a Választás/ Választás/Jogorvoslat (NVI) opció kiválasztásával az „Ügyintézés indítása” gombra kattintással elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be.

A fellebbezésnek a személyazonosító- (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány száma) és lakcímadatokon kívül a kérelmet elutasító döntés iktatószámát, valamint az adatok módosítását alátámasztó indokolást kell tartalmaznia.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezést alaposnak tartja, a fellebbezésében foglaltaknak megfelelően módosítja a névjegyzékben szereplő adatait, vagy ha abban nem szerepelnek az adatai, a módosítási kérelmében foglalt értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely adatainak figyelembevételével felveszi a névjegyzékbe.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést elbírálás céljából felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

A fentiekről Önt a Nemzeti Választási Iroda elnöke fogja értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül dönt. Erről a döntésről közvetlenül a Fővárosi Törvényszék fogja Önt értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék eljárásában az ügyvédi képviselet nem kötelező, a törvényszék egyesbíróként jár el.

Ha a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzékben szereplő adatok módosítását, vagy ha adatai a névjegyzékben nem szerepeltek, adatainak névjegyzékbe vételét. Ellenkező esetben a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést el fogja utasítani.

Fogalmak:

magyarországi lakcím: a bejelentett magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

központi névjegyzék: a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. A választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a központi névjegyzékben szerepel.

A kérelem elbírálásának menete:

A Nemzeti Választási Iroda

 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

1990. évi CXIII. törvény az illetékekről

NVI