Pécs - Gyógyszertámogatás

A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: Gyógyszertámogatás, Gyógyszersegély, Gyógyszerkiadás, Gyógyszerköltség

Az a személy, aki havi rendszeres gyógyszerköltséggel rendelkezik.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez rendelkezésre áll formanyomtatvány is.

A kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Az ügyfélre irányadó határidő:

Személyes megjelenés esetén:

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

A család tagjainak jövedelemigazolását az alábbiak szerint kell benyújtani:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Gyógyszertámogatásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászoruló az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem több annak 160%-ánál, egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem több annak 210%-ánál, és a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.

A gyógyszertámogatás havi mértéke 3.000 Ft, mely hat hónap időtartamra állapítható meg.

Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki a kérelem benyújtásakor közgyógyellátásban részesül.

A kérelem benyújtásához rendelkezésre álló formanyomtatvány (kérelmező által aláírva).

Pécs Település