Hódmezővásárhely - Névhasználat, jelképhasználat engedélyezése

Hódmezővásárhely Város név/címer/jelkép használatára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása.

Kulcsszavak: névhasználat, jelképhasználat

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címzetten kell benyújtani. A név/címer/jelkép használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 

A kérelemhez csatolni kell a név/címer/jelképpel díszített tárgy mintáját, vagy annak fénymásolatát.

 

Hódmezővásárhely város név/címer/jelkép használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

A név/címer/jelkép felvételének és használatának módjára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a jogosult megnevezését és székhelyét, valamint az engedély érvényességének körét és időtartamát. Az engedély érvényessége szólhat a tevékenység folytatásának időtartamára, meghatározott időpontig, egy alkalomra, vagy visszavonásig.

A város nevének és címerének használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a város címerét, nevét engedély nélkül használja vagy az engedélyben megállapított feltételeket megszegi, a város címerét a város nevét a közösséget sértő módon használja fel.

Elektronikus űrlap

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a név- és címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmeket az e-önkormányzat portál igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere.

A város címere díszítő és utaló jelképként hozzájárulással alkalmazható:

Hódmezővásárhely város nevét, rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, cég elnevezésébe, illetve magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet üzleti nyomtatványaira, árubélyegre, termék megjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába és rendezvényei címébe csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.

Az engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik az Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára, az Önkormányzat szervezeteire, intézményeire és az általa alapított, vagy részvételével megalakult közhasznú, vagy gazdasági társaságokra, továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre.

Hódmezővásárhely címerének, zászlójának megalkotásáról és használatáról szóló 12/1991. (04.09.) Kgy. sz.  önkormányzati rendelete.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Hódmezővásárhely Település