2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 5. §-a szerinti hatósági ügyek esetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( Ákr.) 44. §-a szerinti hiánypótlási felhívás, vagy az 2016. évi CL. törvény 63. §-a szerinti nyilatkozattételi felhívás teljesítése, illetve az 2016. évi CL. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti egyéb nyilatkozat, észrevétel megtétele, a 2007. évi LXXV. törvény 170. § (4) bekezdése szerinti – minőségellenőrzési záró jelentésre vonatkozó – észrevétel előterjesztése.

">

Hiánypótlás, nyilatkozattétel, észrevétel

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) előtt folyamatban lévő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 5. §-a szerinti hatósági ügyek esetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( Ákr.) 44. §-a szerinti hiánypótlási felhívás, vagy az 2016. évi CL. törvény 63. §-a szerinti nyilatkozattételi felhívás teljesítése, illetve az 2016. évi CL. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti egyéb nyilatkozat, észrevétel megtétele, a 2007. évi LXXV. törvény 170. § (4) bekezdése szerinti – minőségellenőrzési záró jelentésre vonatkozó – észrevétel előterjesztése.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, hiánypótlás, nyilatkozattétel, észrevétel

2007. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti hatósági ügyek esetében az eljárás során hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre felhívott ügyfél.

2007. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti hatósági ügyek esetében az az ügyfél, aki az eljárás során egyéb nyilatkozatot, észrevételt kíván tenni.

Hiánypótlást/nyilatkozatot/észrevételt kell előterjeszteni a kamara azon testületéhez, amely a hiánypótlási vagy nyilatkozattételi felhívást kibocsátotta, vagy amely előtt folyamatban lévő ügyben az ügyfél egyéb nyilatkozatot, észrevételt kíván tenni. A hiánypótlás/nyilatkozat/észrevétel előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az eljáró hatóság által a hiánypótlási vagy nyilatkozattételi felhívásban megjelölt határidő.

Az eljárás illetékmentes.

A kamara azon testülete, amely előtt az ügyfél 2007. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti hatósági ügye folyamatban van

A hiánypótlási/nyilatkozattételi felhívás tárgyában hozott végzés ellen az 2016. évi CL. törvény 116. § (3) bekezdésére is figyelemmel fellebbezésnek helye nincs, a végzés az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés/előterjesztett közigazgatási per keretében támadható meg. Az ügyfél a kamarai hatósági eljárásban hozott elsőfokú döntés ellen – a kamarai minőségellenőrzési eljárás kivételével, mely esetben a fellebbezés elbírálására a közfelügyeleti hatóság jogosult – a kamara elnökségéhez fellebbezhet.

A hiánypótlás

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A 2007. évi LXXV. törvény 7. § (5) bekezdése értelmében, ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 22 napon belül – határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra kell felhívni.

Az ügyfél nyilatkozata

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

Egyéb nyilatkozattétel, észrevétel

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A 2007. évi LXXV. törvény 170. § (4) bekezdése szerint a kamarai minőségellenőrzés során készített záró jelentésre annak átvételétől számított 15 napon belül az ellenőrzés alá vont írásban észrevételt tehet, melyet a minőségellenőrzési bizottsághoz kell benyújtani.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

MKVK