MISKOLC - Adó- és értékbizonyítvány

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely tartalmazza az ingatlan(ok) adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően hagyatéki eljáráshoz, bírósági végrehajtáshoz, valamint gyámhatósági eljáráshoz kerül sor, amely az illetéktörvény alapján illetékmentes.

Kulcsszavak: MISKOLC - Adó- és értékbizonyítvány

Hatóságok, és természetes személyek.A kérelmet benyújtó személye az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja, továbbá más Hatóság.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a kérelmet joghatás kiváltására alkalmas módon, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a kérelmet. A kérelemhez egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot is mellékelni kell.
Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás szükséges.
Amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, az adás-vételi vagy ajándékozási szerződés hiteles példányát is mellékelni kell.
Illetékköteles eljárás esetén ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás is szükséges.

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése, mulasztása miatt a kérelmet visszautasíthatja, elutasíthatja, illetve az eljárást megszüntetheti.  

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok.

 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános adónyomtatványok ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése            Ágazat                                 Ügytípus

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási                Adóügy                  Általános adónyomtatványok

kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illetéket kell fizetni.

A fizetési kötelezettséget az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja. Továbbá ha a  hatóság az eljárást megszünteti,  ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést, valamint ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem visszautasításának lett volna helye, vagy az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő  más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére.

Az illetéket ismét meg kell fizetni, ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700, (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adó-és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt kiállító jegyző illetékessége szerinti megyei kormányhivatalnak (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) címezve, de Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztályánál lehet írásban előterjeszteni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Az illetéket a jogorvoslati kérelmen illetékbélyeg formájában lehet leróni, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 számú eljárási illeték fizetési számla javára kell teljesíteni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. a fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Az adó- és értékbizonyítvány a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton.

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Miskolc Település