Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem

Ezzel az ügytípussal lehetősége nyílik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) megítélése szerint tévesen rögzített adatainak bejelentésére. A bejelentés alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), mint az EESZT működtetője a kérdéses adat hozzáférhetőségét korlátozza az EESZT rendszerében a megfelelő orvosszakmai mérlegelésig.

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Kulcsszavak: eeszt, gdpr, adatkezelés, betegadatok, adatvédelem, incidens, személyes adat

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

A kérelmet jelen felületen az „Ügyintézés indítása” menüpont kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

Kérjük, hogy bejelentése során szíveskedjen megadni a kérelem tárgyát képező adat vagy adatok egyértelmű azonosítását, leírását.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben meghatalmazottként vagy más képviselőként jár el, úgy a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat csatolása is szükséges.

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Mivel az EESZT-hez csatlakozott intézmények kötelessége és felelőssége az egészségügyi adatok megfelelő feltöltése az EESZT-be, az adatok helyesbítését Önnek szükséges kezdeményeznie közvetlenül az adatokat rögzítő egészségügyi szolgáltatónál. Kérelme benyújtásával az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a kapcsolatfelvétel érdekében tájékoztatást ad Önnek a rögzítő intézményről illetve személyről, akihez címzett kérelmében Önnek kérnie kell az adatok helyesbítését illetve kiegészítését.

Az OKFŐ mint adatkezelő a kérdéses adat hozzáférhetőségét korlátozza az EESZT-ben megfelelő orvosszakmai mérlegelésig, az adat felülvizsgálatára és helyesbítésére kizárólag a rögzítő intézmény illetve személy jogosult.

Az OKFŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az Országos Kórházi Főigazgatóság felettes szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

1) A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – e-mailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

2) Ezen kívül az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti a jogait.

Mivel az EESZT-hez csatlakozott intézmények kötelessége és felelőssége az egészségügyi adatok megfelelő feltöltése az EESZT-be, az adatok helyesbítését Önnek szükséges kezdeményeznie közvetlenül az adatokat rögzítő egészségügyi szolgáltatónál. Kérelme benyújtásával az Országos Kórházi Főigazgatóság a kapcsolatfelvétel érdekében tájékoztatást ad Önnek a rögzítő intézményről illetve személyről, akihez címzett kérelmében Önnek kérnie kell az adatok helyesbítését illetve kiegészítését. Az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint adatkezelő a kérdéses adat hozzáférhetőségét korlátozza az EESZT-ben megfelelő orvosszakmai mérlegelésig, az adat felülvizsgálatára és helyesbítésére kizárólag a rögzítő intézmény illetve személy jogosult.

 

EESZT Adatkezelési tájékoztató: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ