ÉRD - HÁZASSÁGKÖTÉS

A házasság férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #kérelem, #házasság, #házasságkötés,

Házasuló felek: egy férfi és egy nő, legalább a 16. életévüket betöltött cselekvőképes személyek, valamint két tanú.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

A kijelentés kölcsönös megtörténte után az anyakönyvvezető a házasság létrejöttét megállapítja és a házasságkötés tényét a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Az anyakönyvvezető a házasság megkötését közvetlenül megelőzően ismételten vizsgálja, hogy a házasságkötésnek nincs-e törvényi akadálya, és fennállnak-e a törvényes előfeltételek.

Házassági akadályt bárki bejelenthet.

Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél való közreműködést megtagadja, ha

a) a közreműködésre nem illetékes,

b) az eljárásból ki van zárva,

c) a házasságkötésnek jogi akadálya van,

d) a házasulók a házasságkötés törvényes feltételeit nem igazolták,

e) a házasulók a házasságkötésükhöz a jogszabályban előírt felmentést vagy engedélyt nem mutatták be,

f) a bíróság valamelyik házasulót cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezte vagy a házasuló a házasság megkötésekor cselekvőképtelen állapotban van,

g) a gyámhatóság a kiskorú házasságkötésére engedélyt nem adott vagy a jogszabályban meghatározott érvényességi idő lejárt.

A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

Személyigazolvány vagy útlevél és lakcímkártya

A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás díját az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Fellebbezésnek helye nincs, polgári per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település