Kőröstetétlen - Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.

A haszonbérbeadónak a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalnia és azt a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell benyújtani a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

Kulcsszavak: Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem, Kőröstetétlen

A közzétételi kérelmet adás-vételi szerződés esetén az eladónak, haszonbérleti szerződés esetén a haszonbérbeadónak kell benyújtania. 

Föld adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a földhivatal honlapján - www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adás-vételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az eladó az adás-vételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adás-vételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

A jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíralapú okmányon kell készülnie. Az adás- vételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

Föld haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés 3 db eredeti példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat. A közzétételi kérelmet a földhivatal honlapján - www.foldhivatal.hu – közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Föld adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül kell benyújtania az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránti kérelmét.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti
természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a
továbbiakban: kormányzati portál).

A kifüggesztés időtartama 60 nap, az elővásárlásra jogosultak e 60 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az adás-vételi szerződéseket, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól.

Föld haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A kérelmet a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell előterjeszteni a haszonbérbeadónak.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül
valamennyi természetes személyazonosító adatot, továbbá az aláírásokat. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál).

A kifüggesztés időtartama 15 nap, az elővásárlásra jogosultak e 15 nap alatt tehetik meg a haszonbérleti szerződést elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatukat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti
szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás  céljából.

Föld adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kérelem, melyhez négy eredeti példányban csatolni kell az adás-vételi szerződéseket, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.

Föld haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele esetén:

A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kérelem, melyhez három eredeti példányban csatolni kell a haszonbérleti szerződéseket, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

Osztatlan közös tulajdonban álló föld haszonbérlete esetén: ha haszonbérleti szerződéseket mindegyik tulajdonostárssal külön-külön kötötték meg, csatolni kell a haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve, a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a
tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, azok kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányad tekintetében különböznek. A közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet3.§ (1)-(3) bekezdése szerint ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a Fétv.-ben meghatározott példányszámban az adás-vételi/haszonbérleti szerződések, a jegyző az eladót/haszonbérbeadót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a megfelelő példányszámban való csatolására. A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha az eladó/haszonbérbeadó a felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, ha a közzétételi kérelem nem az eladótól/haszonbérbeadótól származik. Ha a jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót/haszonbérbeadót, illetve a kérelmezőt is.

Az eladó/haszonbérbeadó a közzétételi kérelmet az adás-vételi/haszonbérleti szerződés kormányzati portálon való közzétételéig írásban vonhatja vissza. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó/haszonbérbeadó részére. Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "elővásárlás, előhaszonbérlet" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Kőröstetétlen Település