Szállásadó előzetes hozzájárulása

A lakcímbejelentéshez – jogszabályban meghatározott kivétellel – a szállásadó hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: Szállásadó előzetes hozzájárulása, szállásadó, előzetes hozzájárulás, lakcímbejelentéshez előzetes hozzájárulás

Szállásadó, akinek a lakcímbejelentéshez a hozzájárulása szükséges.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

Az a személy, aki a jogszabály alapján szállásadónak minősül elektronikus úton is megadhatja előzetes hozzájárulását a lakcímbejelentéshez. Ezt csak akkor teheti meg, ha előzetesen már nyilatkozott arról, hogy hozzájárulását elektronikus úton adja meg az adott cím tekintetében.

Amennyiben hiánytalanul és megfelelően kitöltötte az űrlapot, a személyes ügyintézés során a lakcímet változtató polgárnak elegendő jelezni, hogy a szállásadó elektronikus úton adta meg hozzájárulását és ezt az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak visszaellenőrzik.

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, ennek hiányában 60 nap.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Mikor nem kell a szállásadó hozzájárulása a lakcímbejelentéshez?

A szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO