Kecskemét - Helyi lakbértámogatás (albérleti támogatás) kérelem

Helyi lakbértámogatást igényelhet az önkormányzattól az a nagykorú Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára, aki legalább egy éves folyamatos lakhatást igazol, vagy legalább egy éves kecskeméti munkaviszonnyal rendelkezik és nem állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő önálló lakást bérel legalább egy évre, vagy meghatározatlan időre szóló bérleti szerződés alapján.

Kulcsszavak: helyi lakbértámogatás kérelem

Nagykorú Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján a támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon.

Ügyintézési határidő 30 nap.

  • kitöltött kérelem nyomtatvány,
  • bérleti szerződés,
  • kérelmező és a vele együtt költözők jövedelem igazolása

 

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportjához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékmentes.

Helyi lakbértámogatást igényelhet, aki

- legalább egy éves folyamatos lakhatást igazol, vagy legalább egy éves kecskeméti munkaviszonnyal rendelkezik,

- nem állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő önálló lakást bérel legalább egy évre, vagy meghatározatlan időre szóló bérleti szerződés alapján,

- akinek, vagy házastársának, illetve a vele jogszerűen együttköltöző hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs és 5 éven belül nem is volt: (beköltözhető lakás, vagy családi ház, forgalomképes építési telek, hétvégi ház, vagy üdülő-telek, egyéb 1.000.000 Ft-ot meghaladó értékű ingatlan, kivéve: a házastársi illetve élettársi vagyonközösség megszűntetését követő 1 év után, az a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, aki a vagyonmegosztásból őt megillető részből a lakhatását nem tudja az eltelt idő alatt megoldani.)

A helyi lakbértámogatás egy éves időtartamra nyújtható, de egy év eltelte után a kérelem újból előterjeszthető. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától jár.

Nem jogosult a támogatásra az, aki:

- magasabb komfortfokozatú és/vagy nagyobb alapterületű lakást bérel, mint amekkorát rendszeres havi bevallott jövedelméből fent tud tartani, ezáltal jogosulatlanul, vagy indokolatlanul magasabb támogatásban részesülhetne,

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. hatálybalépését követően birtoksértő magatartással költözött önkormányzati bérlakásba,

- korábban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban lakott és bérleti díj hátralékait nem rendezte,

- korábban önkormányzati tulajdonú bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében mondott le,

- rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral (beleértve a kárpótlási jegyet is) amely, értékének együttes összege az 1.000.000 Ft-ot a kérelem benyújtásakor meghaladja.

Nem jogosult a támogatásra és a már felvett támogatás egyösszegű visszafizetésére köteles az, aki a kérelme elbírálásához szándékosan hamis adatokat közöl és ezzel a bíráló bizottságot megtéveszti, vagy tévedésben tartja.

 

Igénylő lap helyi albérleti támogatáshoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Kecskemét Település