Kecskemét - Helyi lakbértámogatás (albérleti támogatás) kérelem

Helyi lakbértámogatást igényelhet az önkormányzattól az a nagykorú Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára, aki legalább egy éves folyamatos lakhatást igazol, vagy legalább egy éves kecskeméti munkaviszonnyal rendelkezik és nem állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő önálló lakást bérel legalább egy évre, vagy meghatározatlan időre szóló bérleti szerződés alapján.

Kulcsszavak: albérleti támogatás, lakbértámogatás

Nagykorú Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

A támogatás jogtalan igénybevétele esetén a felvett összeget egyösszegben vissza kell téríteni.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető vagy letölthető az alábbi linkről:

A kérelemhez mellékelni kell:

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Helyi lakbértámogatást igényelhet, aki

A helyi lakbértámogatás egy éves időtartamra nyújtható, de egy év eltelte után a kérelem újból előterjeszthető. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától jár.

Nem jogosult a támogatásra az, aki:

Nem jogosult a támogatásra és a már felvett támogatás egyösszegű visszafizetésére köteles az, aki a kérelme elbírálásához szándékosan hamis adatokat közöl és ezzel a bíráló bizottságot megtéveszti, vagy tévedésben tartja.

Igénylő lap helyi albérleti támogatáshoz

Tájékoztató albérleti támogatáshoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Kecskemét Település