Költségmentességi kérelem

A költségmentesség az eljárási költség előlegezése és viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelent.A költségmentesség az eljárási költség előlegezése és viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelent. A részleges költségmentesség az ügyfelet valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási költség meghatározott százalékának viselése alól mentesíti.

Kulcsszavak: költségmentesség, illetékmentesség, ingyen, hatósági, eljárás, közigazgatás, közigazgatási, eljárási költség, fizetés, hatósági eljárás,

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos okból költségmentességet engedélyezhet.

Költségmentességet lehet engedélyezni, ha az ügyfél

Teljes költségmentességben részesülhet jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül az az ügyfél, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

Részleges költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél

Az ingatlantulajdon vizsgálatakor – legfeljebb egy ingatlan tekintetében – figyelmen kívül kell hagyni teljes költségmentességénél a 2 millió, részleges költségmentességnél a 3 millió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó tulajdoni részesedést.

Különös méltánylást érdemlő esetben – különösen, ha az ügyfél és az általa eltartott személyek létfenntartása veszélyeztetett –

A közigazgatási hatósági eljárás kezdetekor szükséges benyújtani a költségmentességet alátámasztó dokumentumokat és a költségmentességi kérelmet.

Az ügyfél a költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a változás bekövetkezésétől számított öt napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni. A hatóság a kérelmet 8 napon belül elbírálja, indokolt esetben az eljárást meghosszabbíthatja, ebben az esetben az ügyfelet tájékoztatja.

A költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges körülményeket (jövedelemigazolás, nyilatkozat ingatlan tulajdonról).

Ha az ügyfél, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban és nem részesül nyugellátásban, valamint egyéb jövedelme sincs, a kérelemben erről a tényről nyilatkozni kell.

Az eljárás illetékmentes.

Azon szerv, amely tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás indul.

A kérelmet elbíráló szervhez lehet benyújtani.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

NISZ ZRT.