Munkavállalói érdekképviseletre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében törvény szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti szervezeteinek kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét, illetve a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.

Kulcsszavak: munka, munkajog, beosztás, kötelezettség, jogok, jog, munkavállaló, munkáltató, szünet, munkaidő, műszak, szerződés

Eljárásra jogosult a munkavállaló, kötelezett a munkáltató.

Szervezet alapítása, szervezethez való csatlakozás

A munkavállalóknak vagy a munkáltatóknak joga, hogy – törvényben meghatározott feltételek szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet alakítsanak vagy az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak. Az érdek-képviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, vagy ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is.

 

A munkavállaló 3 szervezethez fordulhat érdekképviselete érdekében:

 

Az üzemi tanács a munkavállalók közösségének a munkáltató döntéseiben való részvételét és az együttműködést szolgálja. A munkavállalókat az üzemi megbízott, az üzemi tanács, a központi üzemi tanács, valamint a vállalatcsoport szintű üzemi tanács képviseli. Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kisérése. Az üzemi tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el. 

A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot:

Az üzemi tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat.

 

Szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. Munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet: amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik.

 

Az intézményekben a közalkalmazottak által közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja a részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében. A közalkalmazotti tanács elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik jelentős szerepet. E szerepkör különbözteti meg az egyéb érdekképviseleti szervektől, amelyek tevékenységében tagjaik munkajogi védelme és a kollektív szerződés tárgyalásánál játszott szerepük kapja a nagyobb hangsúlyt.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A munkaügyi bírósági ügyekben 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

Üzemi megbízott és üzemi tanács

A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél (a továbbiakban: telephely), ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma a 15 főt meghaladja, üzemi megbízottat, ha az 50 főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak. Az üzemi tanács tagjának választására a munkáltatóval munkaviszonyban álló és az adott telephelyen dolgozó munkavállaló jogosult. A választási bizottságot az üzemi tanács a választásra jogosult munkavállalók közül, legkésőbb a választást 60 nappal megelőzően hozza létre. A választási bizottság létszáma legalább 3 fő.

Az üzemi tanácsot 5 évre választják.

Az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségek a munkáltatót terhelik.

 

Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók létszáma 50 fő felett van, de

 

Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább 6 hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll, és az adott telephelyen dolgozik.

Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki

 

Egyéb, a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos szabályok

A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék. A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg.

 

Közalkalmazotti képviselő és tanács

Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt eléri. A 15 főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani. A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

NISZ ZRT.