Budapest 04. ker. Hátralékkezelési támogatás

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás.

Kulcsszavak: Lakhatás, hátralék, közüzemi díj tartozás,

Kérhető elszámoló számlával kapcsolatban; szolgáltatás kikapcsolása esetén a ki- és visszakapcsolás díjához; valamint teljes adósság kezeléséhez a jogszabályban meghatározott részletszabályok figyelembe vétele mellett.

Hátralékkezelési támogatásban az részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő

 

   a)      saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban,

   b)      más tulajdonában álló lakásban bérlőként vagy haszonélvezeti jog jogosultjaként, vagy

   c)      lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó használatra jogosultként,

 

életvitelszerűen, legalább egy éve folyamatosan lakik, és ezt okirattal igazolja.

 

Az Önkormányzat hátralékkezelési támogatásban részesíti azt a kérelmezőt,

 

a)      akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 300 %-át, egyedül élő személy esetében a helyi jövedelemalap  350%-át,

   b)      akinek az adóssága meghaladja az 50.000.- Ft-ot, de nem haladja meg az 500.000.- Ft-ot,

   c)      tartozása legalább – a kérelem benyújtásához viszonyítva – három hónapja fennáll, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és

   d)     akinek a háztartásában élők vagyona nem haladja meg a nyugdíjminimum 100-szorosát,

feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá a hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

Hátralékkezelési támogatás megállapításához a Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadója, véleményének kialakításához a kérelmező lakhatási körülményeit a helyszínen megvizsgálja, majd javaslatot tesz a hátralékkezelésbe történő bevonásra.

 

Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:

a)         vezetékes gázdíjtartozás,

b)         áramdíjtartozás,

c)         távhő-szolgáltatási díjtartozás,

d)        víz és csatornahasználati díjtartozás,

e)         lakbérhátralék és a különszolgáltatások díjában megjelenő távhő-szolgáltatási, valamint víz és csatornahasználati díjtartozás, és

f)         közös költség hátralék.

 

A hátralékkezelési támogatás mértéke a hátralékkezelésbe bevont adósság 75%-a. A fennmaradó összeget az adós köteles önrészként, a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodás alapján legalább 3 havi, de legfeljebb 18 havi egyenlő részletekben megfizetni.

Hátralékkezelési támogatás esetén, az adósnak hátralékkezelési tanácsadáson kell részt vennie.

Egy összegű hátralékkezelési támogatás kérhető abban az esetben, ha a közüzemi díj típusokkal összefüggő elszámoló számlával kapcsolatban 142.500,- Ft-nál nem nagyobb összegű hátralék keletkezett, vagy a szolgáltatást kikapcsolták, a ki- és visszakapcsolás díjához, amennyiben nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot.

 

https://ujpest.hu/dokumentumok/546_kerelem_es_jovedelemnyilatkozat_lakhatasi.pdf

https://ujpest.hu/dokumentumok/479_vagyonnyilatkozat.pdf

 

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település