A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának célja, hogy a leginkább rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére váljanak jogosulttá.

">

ÉRD - A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának célja, hogy a leginkább rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére váljanak jogosulttá.

Kulcsszavak: Érd gyermekvédelmi kedvezmény, Érd hátrányos helyzet megállapítása

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő szülő (törvényes képviselő), vagy a nagykorú tanuló kérelmezheti a támogatást.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

  • az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
  • a nevelésbe vett gyermek,
  • az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A kérelmet benyújthatja mellékletekkel együtt elektronikusan e-papíron, személyesen vagy postai úton.

 Az ügyintézési határidő:

 Fellebbezési határidő:

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása - kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon benyújthatja:

A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

A döntés ellen a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.) de hivatalomnál írásban, személyesen vagy elektronikus úton előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az ügyfél indokolni köteles.

Kedvezmények:

Érd Település