Munkajogi felelősségre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Kulcsszavak: munka, munkahely, munkajog, munkaügy, jog, per, bíróság, szankció, felelősség, szankció, Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, munkáltató, munkavállaló

Munkavállaló és munkáltató egyaránt felelősséget kell, hogy vállaljon.

A Munka törvénykövében (a továbbiakban Mt.) foglalt felelősségi szabályoknak mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak eleget kell tennie.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Jogsértés esetén 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékekhez, másodfokon az ítélőtáblákhoz lehet fordulni.

Felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni.

A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy

Nem kell megtéríteni azt a kárt,

Nem kell megtéríteni

 

Bírósági mentesítés

Bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.

 

A kártérítés mértéke

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

 

Felelősség több személy károkozása esetén

A kárt a munkavállalók vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában viselik. Egyetemleges kötelezésnek van helye, ha a kárt többen szándékosan okozták.

Amennyiben munkaügyi pert indítana, azt kizárólag keresetlevéllel lehet szóban vagy írásban. Munkaügyi perben – ha jogi képviselő nélkül jár el - kizárólag formanyomtatványon nyújtható be a kereset.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

NISZ ZRT.