Haditechnikai brókerengedély iránti kérelem

A brókerengedély kérelem hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A brókerengedély egyedi bróker ügylet lebonyolítására ad jogot. A bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére.

Kulcsszavak: brókerengedély iránti kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés

Brókerengedély kiállítását hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek kezdeményezhetik, amennyiben a haditechnikai tevékenysége alapján bróker tevékenységet végezhet.

Abban az esetben nyújtható be brókerengedély iránti kérelem, ha a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek haditechnikai tevékenységi engedélye alapján bróker tevékenységet végezhet.

A brókerengedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a haditechnikai eszköznek
3.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
3.2. a vámtarifaszáma,
3.3. a megnevezése,
3.4. a mennyisége,
3.5. a mértékegysége,
3.6. az euróban meghatározott értéke,
4. az eladó partner neve, címe, székhelye,
5. a vevő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. a végfelhasználás célja.

A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,
b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,
d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,
e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,
f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a  a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet  2.számú mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott kritériumokkal.

A brókerengedély iránti kérelemről a hatóság 60 napon belül dönt.

Kérelemhez csatolandó okiratok:
1. Államilag megerősített Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a fogadó állam illetékes hatósága által kiállított beviteli engedély másolata
2. Az ügyletet alátámasztó szerződés másolata.

A Brókerengedély benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Az eljárás illetéke 3 000 Forint.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály -  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként-.

Fellebbezésre nincs lehetőség a döntés csak bírósági úton támadható meg.

A 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 a Hatóság a brókerengedélyben a Korm. rendelet 9. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

A brókerengedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § és 10. melléklet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének módja: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés:az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF