A Bizottság 2535/2001/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali vámkontingensekre ( CXL-jegyzékben Új Zélandi vajra)

A szabályozás az Európai Uniónak és a WTO-nak a CXL jegyzékben felsorolt, új zélandi származáshoz kötött, egyes vaj termékek  kedvezményes vámtételű, kontingentált, importjára vonatkozik. A kontingensek az alábbiak 09.4195 az ún. "hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens, és a 09.4182 az u.n. "nem hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens. A kontingensek minden év január 1-dec. 31.-ig kerülnek megnyitásra. A kontingensek két naptári féléves alidőszakra vannak osztva, melyen belül általában az éves mennyiségek fele kerül meghirdetésre

Kulcsszavak: tejtermék behozatal, vaj kontingens, új zélandi vaj kontingens, IMA 1, AGRIM

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik  rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében.Jogosult kérelmezni az piaci szereplő, amelyik a vonatkozó kontingens évet megelőző évben április elseje előtt előzetes jóváhagyását kérte  a rákövetkező július 1-június 30-ig tartó tejgazdasági évre eső két kontingens félév vonatkozásában. A jóváhagyását a kérelmező piaci szereplő a kérelmezést megelőző két naptári év referencia időszakában importált vagy exportált legalább 25-25 tonnát a KN nómenklatúra 4-es főcsoportjába tartozó termékekből (azaz tejtermékből). Az előzetes jóváhagyáson túlmenően szükséges még a kérelmező hagyományosságának részletesebb és további az igazolása mind a 09.4195-ös, mind a 09.4182-es kontingens vonatkozásában.

Az előzetes jóváhagyással rendelkező ügyfélnek, mint kérelmezőnek  az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, és a BFKH által adott jóváhagyási szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Ha egy kontingensen belül több KN kód is szerepel, akkor többet is meg lehet adni a 15. és 16. rovatban. Az áru származási országát (a 8. rovatban) névvel és ISO kóddal kell megadni. Mivel a származás betartása kötelező (Új Zéland, "NZ") így az „igen” választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 2535/2001/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovatban). Ugyanazon kérelmező egy kérelmezési időszakban csak egy kérelmet nyújthat be kontingensenként, azonban, ha megfelel a hagyományosság igazolási feltételeknek mindkét kontingens esetében, akkor pályázhat mindkét (09.4195 és 09.4182-es) kontingensre.

Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Bizottsági döntés  megjelenése napjától  5 munkanapon belül kell kiadni az engedélyeket. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-30. nap közé esik, függően elsősorban attól, hogy a kérelmeket a kérelmezési időszak elején, vagy végén nyújtják be.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Ezekre a kontingens alidőszakokra kétszer egy évben, november 20-30.-ig a január-júniusi kontingens mennyiségekre illetve június 1-10-ig a július-decemberi mennyiségekre, lehet pályázni.

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint az importőri státuszra vonatkozó igazolás valamelyikét, 

A 09.4195-ös kontingens esetében "hagyományos" új zélandi vaj importőri státuszt, a 09.4182-es kontingensre pedig a "nem hagyományos" új zélandi vaj importőri státuszt igazoló dokumentumokat

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat:Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535. Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2. CÍM/ I. FEJEZET), a rendelet 5 (a,f,h,i,j,k, l) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések.

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2535&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF