www.allamkincstar.gov.hu), a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés menüpont alatt érhető el.

 

">

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer – Csatlakozáskezelés

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére szolgáló rendszer I. pillérének célja a kockázatok hatásának enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, és az érintettek arányos felelősségvállalásának létrehozása.

A csatlakozáskezelési eljárásban a Kincstár az egységes területalapú támogatási kérelemben bejelentett területek adatai alapján megállapítja a kockázatközösséghez kapcsolódó tagsági viszonyt és a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

Az intézkedés során a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából származó pénzügyi forrásból a befizető mezőgazdasági termelők körében a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld területére számítva növénykultúránkénti üzemi szinten 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenés, valamint 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést előidéző elemi csapás okozta károk részbeni megtérítésére nyílik lehetőség.

További információ a Magyar Államkincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu), a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés menüpont alatt érhető el.

 

Kulcsszavak: mezőgazdaság, kockázatkezelés, kárenyhítés, káresemény, kár, károsodás, időjárás, veszteség, fagy, vihar, jégeső, belvíz, aszály

Mezőgazdasági termelők.

(Mezőgazdasági termelő: az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.)

A mezőgazdasági termelők, amennyiben

a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként – a b) pontban foglalt eset kivételével – összesen legalább 10 hektár,

b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,

c) ültetvényművelésre szolgáló területként összesen legalább 1 hektár,

d) együttesen legalább 10 hektár, a)–c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy

e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású terület

megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet, az elemi káresemények miatti károk kezelése céljából a törvény alapján a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak.

 

A fenti bekezdés hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági termelő kárenyhítésben releváns kultúra tekintetében a tárgyévre vonatkozó egységes kérelemben tett nyilatkozatával hároméves időtartamra önkéntesen kötelezettséget vállalhat a kockázatközösségben való részvételre.

A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő a törvényben foglaltaknak megfelelően

a) a tárgyévben köteles kárenyhítési hozzájárulást fizetni és

b) kárenyhítő juttatás igénybevételére jogosultságot szerezhet.

A kötelezettségek mulasztása esetében a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatás igénybevételére nem jogosult, azonban a jogerősen megállapított, de határidőben meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Egységes területalapú kérelemben tett nyilatkozat: az egységes területalapú kérelemre vonatkozó határidő szerint. Az MKR csatlakozáskezelési eljárásban az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban megállapítót szankciós benyújtási határidő időpontjában (általában június 9-e) bejelentett aktuális adatok alapján kerül megállapításra a tagsági viszony, illetve a kockázatkezelésbe bevont terület és a kapcsolódó fizetési kötelezettség összege.

Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése: tárgyév szeptember 15-ig (határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető).

Egységes területalapú kérelem.

Az eljárás illetékmentes.

 

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként a mezőgazdasági termelő használatában levő, és

a) ültetvényművelésre szolgáló termőföld után hektáronként 3000 forint,

b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 3000 forint,

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 1000 forint.

A fizetési kötelezettségről az agrárkár-enyhítési szerv határozatban értesíti az érintetteket. A hozzájárulást a határozatban megjelölt számlára átutalással kell befizetni, tárgyév szeptember 15-éig beérkezőleg.

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (PNTF) (agrárkár-enyhítő szerv).

Delegált feladatként az ehhez kapcsolódó ügyek intézését (a PNTF koordinálásával) az egyes megyei kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai látják el.

Földművelésügyi miniszter.

Az eljárások megértését segítő kiegészítő információk, segédletek a Magyar Államkincstár honlapján megtalálhatóak (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

PNTF