KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

Az ellátás célja:  Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (42.750.-), egyedül élő esetén a 250 %-át (57.000.-Ft) nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetést követő 3 hónapon belül – az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Temetési költségek enyhítéséhez nyújtott támogatás esetben a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10%-a, de legfeljebb 25.000,-Ft.

Az eltemettetés költségei közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni.

 A kérelemhez csatolni kell:

       a) az eltemettetés költségeiről szóló eredeti számlát, és

       b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelemhez csatolni kell:A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani csatolni a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolás, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Vagyon:
az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg: 855.000,-Ft), vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott egy személygépjármű.

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

 

 

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelemhez csatolni kell:

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat,

- a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó egyéb igazolások

Továbbá temetési segély esetén:

- Eredeti temetési számlát.

- Halotti anyakönyvi kivonatot.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda  7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetést követő 3 hónapon belül – az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg, és vagyona a család tagjainak nincs. Temetési költségekhez a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10 %-a, de legfeljebb 25.000,-Ft. A költségek közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni.

A segély természetbeni ellátásként is nyújtható, felhasználását igazolni kell.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település