Adószám igénylése cégek részére

A cégbejegyzésre kötelezett adózónak a cégbírósághoz intézett, a cégbíróság által biztosított űrlap (cégbejegyzési kérelem) benyújtásával kell kérnie az adószám megállapítását is. Az űrlapot a cégbírósághoz kell benyújtani.

Kulcsszavak: cég, cégek, adószám, aóazonosító, adószám igénylés

Adóköteles bevételszerző tevékenységet csak a NAV-hoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adószámot az adózással összefüggő minden iraton fel kell tüntetni.

A cégbejegyzésre kötelezett adózónak a cégbírósághoz intézett, a cégbíróság által biztosított űrlap (cégbejegyzési kérelem) benyújtásával kell kérnie az adószám megállapítását is. Az űrlapot a cégbírósághoz kell benyújtani.

Cég esetén az adószám kiadása adóregisztrációs eljárás keretén belül történik. A NAV megvizsgálja, hogy a bejegyzendő cég döntési pozícióban lévő tisztségviselői, tulajdonosai esetében fennáll-e olyan, törvényben meghatározott akadály, amely kizárja azt, hogy a cég részére az adóhatóság adószámot állapítson meg. Az adóregisztrációs eljárás, tehát a döntés az adószám megállapítása ügyében - ha minden adat a NAV rendelkezésére áll - 1 munkanap alatt, egyéb esetben 8 munkanap alatt zajlik le.

Amennyiben a cégbejegyzésre kötelezett szervezet bejegyzési kérelmét (esetleges hiánypótlást követően) a cégbíróság jogerősen elutasítja, úgy a társaság nem jön létre, és adószám sem kerül megállapításra a részére.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság az adóregisztrációs eljárás lefolytatását során akadály fennállását állapítja meg, és az ügyfél erre irányuló jogorvoslati kérelme eredménytelen (kifogás illetve fellebbezés), úgy az adószám megállapítását határozattal megtagadja, és erről elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása, késedelme esetén a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.

A cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan a törvény előírja, illetve a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló – a cégeljárási törvény 1-2. számú mellékletben felsorolt –, kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi továbbá, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a cég tagjai, vezető tisztségviselői, illetve cégvezetői vonatkozásában e törvény szerinti eltiltási bejegyzést.

Amennyiben a cégjegyzék a bejegyzési kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselő, illetőleg cégvezető tekintetében az előbb említett bejegyzést tartalmazza, a cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. munkanap lejártának napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasítja.

Ha a bejegyzést kérő nem csatolta a felsorolt szükséges iratokat, illetve ha a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei nem felelnek meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a cégbíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a bejegyzési kérelem érkezésétől számított nyolcadik munkanapon ki kell adni.

A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a bejegyzési kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. A hiánypótlásra megfelelő határidőt kell biztosítani, amely azonban legfeljebb harminc nap lehet.

Ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja; visszautasításnak már nincs helye. A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban sem pótolhatja joghatályosan.

A cégbíróság a forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek védelme érdekében köteles legkésőbb a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított tizenöt munkanapon belül végzéssel dönteni a bejegyzésről vagy a kérelem elutasításáról. A cégbíróság e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését.

Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb három munkanapon belül intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek során hiánypótlásra történő felhívásnak nincs helye.

Ha a bejegyzési kérelem elbírálására az előzőek alapján nem került sor, a cégbejegyzés a határidő leteltét követő munkanapon a törvény erejénél fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal - haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem terjeszthető elő.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott dokumentumokat szükséges benyújtani a cégbírósághoz.

Az eljárás illetékmentes.

A cég székhelye szerint illetékes cégbíróság valamint megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság, illetve – jogszabályban meghatározott esetekben – a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság.

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

A NAV 1. számú információs füzete az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályairól: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz.

További információk a cégbejegyzésre kötelezett adózók bejelentkezése során benyújtandó dokumentumok vonatkozásában:

https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/

A cégbejegyzésre kötelezett adózók bejelentkezése és változás-bejelentése során irányadó jogszabályok:

NAV